De conformitat amb l article b), de la Llei 1/2015, de 6 de


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "De conformitat amb l article b), de la Llei 1/2015, de 6 de"

Transcripción

1 Institut Valencià de Cultura RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2018, del president de l Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d ajudes per a la realització de festivals de caràcter audiovisual i esdeveniments singulars/activitats cinematogràfiques per a l any [2018/5864] Institut Valencià de Cultura RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2018, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que se convoca la concesión de ayudas para la realización de festivales de carácter audiovisual y eventos singulares/actividades cinematográficas para el año [2018/5864] Mitjançant l Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7832, ), s estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (d ara endavant Ordre bases reguladores). Per part seua, el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, aprovat per Resolució de 30 d agost de 2016, del conseller d Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7865, ), estableix en el seu annex únic i dins de l objectiu estratègic 4 de Culturarts Generalitat (ara Institut Valencià de Cultura, per disposició final primera de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l Institut Valencià d Art Modern): «Foment de la producció i difusió de les diferents manifestacions artístiques competència de CulturArts», la línia de subvenció per a les activitats i festivals cinematogràfics. De conformitat amb l article b), de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d hisenda pública, del sector públic Instrumental i de subvencions (DOGV 7464, ), que estableix que les persones que exerceixen la presidència dels organismes públics i entitats de dret públic seran les competents per a realitzar la convocatòria de les subvencions, així com d acord amb l article 2, punt 2, lletra l) i l article 4, punt 2, lletra j) del Reglament d organització i funcionament de CulturArts Generalitat, aprovat pel Decret 5/2013, de 4 de gener i modificat, a aquests efectes, pel Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell (DOGV 7355, ), en virtut dels quals correspon a la Presidència convocar i resoldre la concessió d incentius, ajudes i subvencions de les diferents matèries culturals integrades en l Institut Valencià de Cultura, resolc: Primer. Finalitat, objecte i condicions de les ajudes 1. Convocar la concessió de subvencions a fi de fomentar la realització de festivals de caràcter audiovisual en els municipis de la Comunitat Valenciana i els esdeveniments singulars i activitats cinematogràfiques organitzades per cineclubs i associacions de professionals que se celebren dins de l àmbit competencial de la Generalitat en Les ajudes es concediran d acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació i, mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a les activitats realitzades que tinguen lloc entre l 1 de gener i el 31 de desembre de 2018, tots dos inclusivament. 3. Podran obtindre la condició de beneficiari d aquestes ajudes, d acord amb el que s estableix en l article 2, punts 2.1 i de l Ordre bases reguladores, les corporacions locals, organismes dependents d aquestes que pertanyen al sector públic i les entitats sense ànim de lucre amb personalitat jurídica, dins de l àmbit competencial de la Generalitat, que organitzen i duguen a terme festivals i activitats cinematogràfiques o esdeveniments singulars de caràcter audiovisual contemplats en aquesta resolució. Les associacions hauran d estar inscrites en el Registre d associacions de la Comunitat Valenciana. 4. S entén per festivals de caràcter audiovisual, a l efecte d aquesta convocatòria, aquells certàmens que reuneixen les característiques mínimes següents: La seua convocatòria comporta la redacció d unes bases escrites, prèvies i públiques. Programen la projecció d obres audiovisuals obertes al públic. Tenen naturalesa de concurrència competitiva. La valoració de la competició està encomanada a un jurat. Mediante la Orden 33/2016, de 18 de julio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (DOGV 7832, ), se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva de las diferentes materias culturales integradas en CulturArts Generalitat (en adelante Orden bases reguladoras). Por su parte, el Plan estratégico de subvenciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, aprobado por Resolución de 30 de agosto de 2016, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (DOGV 7865, ), establece en su anexo único y dentro del objetivo estratégico 4 de Culturarts Generalitat (ahora Institut Valencià de Cultura, por disposición final primera de la Ley 1/2018, de 9 de febrero, de la Generalitat, reguladora del Institut Valencià d Art Modern): «Fomento de la producción y difusión de las diferentes manifestaciones artísticas competencia de CulturArts», la línea de subvención para las actividades y festivales cinematográficos. De conformidad con el artículo b), de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público Instrumental y de subvenciones (DOGV 7464, ), que establece que las personas que ostenten la presidencia de los organismos públicos y entidades de derecho público serán las competentes para realizar la convocatoria de las subvenciones, así como de acuerdo con el artículo 2, punto 2, letra l) y el artículo 4, punto 2, letra j) del Reglamento de organización y funcionamiento de CulturArts Generalitat, aprobado por el Decreto 5/2013, de 4 de enero y modificado, a estos efectos, por el Decreto 141/2014, de 5 de septiembre, del Consell (DOGV 7355, ), en virtud de los cuales corresponde a la Presidencia convocar y resolver la concesión de incentivos, ayudas y subvenciones de las diferentes materias culturales integradas en el Institut Valencià de Cultura, resuelvo: Primero. Finalidad, objeto y condiciones de las ayudas 1. Convocar la concesión de subvenciones con el objeto de fomentar la realización de festivales de carácter audiovisual en los municipios de la Comunitat Valenciana y los eventos singulares y actividades cinematográficas organizadas por cineclubs y asociaciones de profesionales que se celebren dentro del ámbito competencial de la Generalitat en Las ayudas se concederán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y, mediante el régimen de concurrencia competitiva, para las actividades realizadas que tengan lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, ambos inclusive. 3. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, puntos 2.1 y de la Orden bases reguladoras, las corporaciones locales, organismos dependientes de las mismas pertenecientes al sector público y las entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica, dentro del ámbito competencial de la Generalitat, que organicen y lleven a cabo festivales y actividades cinematográficas o eventos singulares de carácter audiovisual contemplados en la presente resolución. Las asociaciones deberán estar inscritas en el Registro de asociaciones de la Comunitat Valenciana. 4. Se entiende por festivales de carácter audiovisual, a los efectos de la presente convocatoria, aquellos certámenes que reúnen las siguientes características mínimas: Su convocatoria comporta la redacción de unas bases escritas, previas y públicas. Programan la proyección de obras audiovisuales abiertas al público. Tienen naturaleza de concurrencia competitiva. La valoración de la competición está encomendada a un jurado.

2 Concedeixen premis o guardons a les produccions audiovisuals seleccionades. La seua durada és, almenys, de tres dies. El pressupost és, com a mínim, de euros. Tres de les ajudes, almenys, seran per a projectes de festivals audiovisuals que se celebren a Alacant i dos, com a mínim, per als que se celebren a Castelló, sempre que aquests projectes obtinguen un mínim de 25 punts, segons el que s estableix en l article 3, punt de l Ordre bases reguladores. Si es presenten menys de tres projectes de festivals a celebrar a Alacant o menys de dos a celebrar a Castelló, o són menys els que aconsegueixen el mínim de 25 punts, les ajudes romanents revertiran en la resta de projectes. 5. S entén per activitats cinematogràfiques i esdeveniments singulars a l efecte d aquesta convocatòria: a) Cicles: el conjunt de projeccions audiovisuals, organitzades per un cineclub que formen una unitat programàtica, dutes a terme durant un període de temps determinat igual o superior a 10 jornades, amb uns objectius clars, congruents i definits, que no formen part de la programació regular d un espai cinematogràfic o cultural i que no contemplen seccions competitives ni premis o guardons. b) Jornades professionals, masterclass, mercats i altres esdeveniments dirigits exclusivament a professionals del sector audiovisual organitzats per associacions de professionals d aquest sector i que no formen part d una altra activitat audiovisual, ni siguen activitats pròpies i habituals d un festival, encara que podran realitzar-se coincidint amb la seua celebració. c) Concursos sobre aspectes cinematogràfics, organitzats per associacions de professionals del sector audiovisual, el pressupost del qual siga superior a euros i que no contemplen projeccions cinematogràfiques. 6. L import de les ajudes regulades en aquesta convocatòria, en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, superen el cost de l activitat subvencionada a desenvolupar per la persona beneficiària. Segon. Finançament, import i nombre màxim de les ajudes 1. D acord amb la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de 2017, de pressupostos de la Generalitat per a l exercici 2018 (DOGV 8202, ), les ajudes convocades s imputaran al crèdit previst en la secció 09, entitat 00025, línia de subvenció S «Activitats i festivals cinematogràfics», inclosos en el capítol IV del pressupost de l Institut Valencià de Cultura, destinada a la citada finalitat, per import global màxim de Així mateix, el referit import podrà ser minorat quan en el marc de les polítiques d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que ho finança. 2. El citat import es distribuirà amb el desglossament que s indica a continuació: Festivals: euros, per a un màxim de 35 ajudes. Activitats i esdeveniments organitzats per associacions professionals: euros, per a un màxim de 9 ajudes. Activitats organitzades per cineclubs: euros, per a un màxim de 6 ajudes. 3. Cap de les ajudes serà superior a 6.000, ni al 50 % del pressupost del festival, esdeveniment o activitat, de conformitat amb el que s estableix en l article 9, punt 9.2.3, de l Ordre bases reguladores. Tercer. Presentació de sol licituds 1. El termini de presentació de sol licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l endemà de la publicació d aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Les sol licituds hauran de dirigir-se a la seu de l Institut Valencià de Cultura, en la plaça de Viriato, s/n, de València i es presentaran, d acord amb el que s estableix en l article 14.2 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a través del registre electrònic de l Institut Valencià de Cultura per via telemàtica, mitjançant l aplicació accessible des de la següent URL: per al qual l entitat o el seu representant haurà Conceden premios o galardones a las producciones audiovisuales seleccionadas. Su duración es, al menos, de tres días. El presupuesto es, como mínimo, de euros. Tres de las ayudas, al menos, serán para proyectos de festivales audiovisuales que se celebren en Alicante y dos, como mínimo, para los que se celebren en Castellón, siempre y cuando dichos proyectos obtengan un mínimo de 25 puntos, según lo establecido en el artículo 3, punto de la Orden bases reguladoras. Si se presentan menos de tres proyectos de festivales a celebrar en Alicante o menos de dos a celebrar en Castellón, o son menos los que alcanzan el mínimo de 25 puntos, las ayudas remanentes revertirán en el resto de proyectos. 5. Se entiende por actividades cinematográficas y eventos singulares a los efectos de la presente convocatoria: a) Ciclos: El conjunto de proyecciones audiovisuales, organizadas por un cineclub que forman una unidad programática, llevadas a cabo durante un período de tiempo determinado igual o superior a 10 jornadas, con unos objetivos claros, congruentes y definidos, que no forman parte de la programación regular de un espacio cinematográfico o cultural y que no contemplan secciones competitivas ni premios o galardones. b) Jornadas profesionales, masterclass, mercados y otros eventos dirigidos exclusivamente a profesionales del sector audiovisual organizados por asociaciones de profesionales de dicho sector, y no formen parte de otra actividad audiovisual ni sean actividades propias y habituales de un festival; aunque podrán realizarse coincidiendo con su celebración. c) Concursos sobre aspectos cinematográficos, organizados por asociaciones de profesionales del sector audiovisual, cuyo presupuesto sea superior a euros y que no contemplen proyecciones cinematográficas. 6. El importe de las ayudas reguladas en la presente convocatoria, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos, superen el coste de la actividad subvencionada a desarrollar por el beneficiario. Segundo. Financiación, importe y número máximo de las ayudas 1. De acuerdo con la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de 2017, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018 (DOGV 8202, ), las ayudas convocadas se imputarán al crédito previsto en la sección 09, entidad 00025, línea de subvención S «Actividades y festivales cinematográficos», incluida en el capítulo IV del presupuesto del Institut Valencià de Cultura, destinada a la citada finalidad, por importe global máximo de Asimismo, el referido importe podrá ser minorado cuando en el marco de las políticas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se adopten medidas de no disponibilidad que afecten a los créditos de la línea de subvención que lo financia. 2. El citado importe se distribuirá con el desglose que se indica a continuación: Festivales: euros, para un máximo de 35 ayudas. Actividades y eventos organizados por asociaciones profesionales: euros, para un máximo de 9 ayudas. Actividades organizadas por cineclubs: euros, para un máximo de 6 ayudas. 3. Ninguna de las ayudas será superior a 6.000, ni al 50 % del presupuesto del festival, evento o actividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 9, punto 9.2.3, de la Orden bases reguladoras. Tercero. Presentación de solicitudes 1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Las solicitudes deberán dirigirse a la sede del Institut Valencià de Cultura, en la plaza de Viriato, s/n, de València y se presentarán, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a través del registro electrónico del Institut Valencià de Cultura por vía telemática, mediante la aplicación accesible desde la siguiente URL: para lo que la entidad o su represen-

3 de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admet aquesta aplicació. En cap cas seran vàlids els documents als quals s haja d accedir mitjançant enllaços o adreces webs, corresponents a aplicacions o plataformes d emmagatzematge, o a serveis d allotjament d arxius, i es tindran aquests documents per no presentats. 3. Les sol licituds hauran d emplenar-se necessàriament de conformitat amb el model de sol licitud que s adjunta com a annex I a aquesta convocatòria, acompanyaran els documents o certificacions al fet que es fa referència en cada capítol del model de sol licitud, i hauran de comprendre i desenvolupar els extrems següents: 3.1. Declaració de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos sol licitats, percebuts o concedits i pendents de percepció per altres administracions o ens, punt públics com a privats, per a aquesta finalitat, justificant documentalment la quantia d aquestes (apartat I del model de sol licitud) Declaració de minimis de l exercici fiscal present i dels dos anteriors (apartat I del model de sol licitud) Declaració responsable que no incorre en cap de les circumstàncies que impedeixen obtindre la condició de beneficiari, especificades en el punt 2 de l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (apartat G del model de sol licitud) Declaració responsable de compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o si escau, declaració de l exempció d aquesta obligació, d acord amb el que es disposa en l article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d abril, de la Generalitat, sobre l estatut de les persones amb discapacitat (DOGV 4479, ) i en l article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l ús de les persones amb discapacitat (DOGV 4907, ) (apartat G del model de sol licitud) Igualment la sol licitud haurà d acompanyar-se de la següent documentació (apartat F del model de sol licitud): a) La proposta artística del festival, de l esdeveniment o de l activitat que es tracte degudament documentada, amb el programa d activitats detallat i el pressupost previst degudament desglossat. b) Una memòria de les activitats de caràcter audiovisual realitzades per l entitat sol licitant durant l any Es farà constar el nombre d edicions del festival o, si escau, del mateix tipus d esdeveniment o activitat, realitzades fins hui; llevat que se sol licite ajuda per a la primera edició. c) Les associacions de professionals hauran d acreditar la inscripció en el Registre d associacions, estatuts vigents i relació actualitzada de membres de la junta directiva de l entitat. La resta d entitats sense ànim de lucre hauran d acreditar, igualment, l absència de l ànim de lucre mitjançant declaració responsable i l aportació d una còpia dels estatuts de l entitat on conste aquest extrem. d) Documents que acrediten els mèrits objecte de baremació degudament diferenciats de la resta. En el cas que s incloguen en la proposta artística hauran de contemplar-se, a més, en un apartat propi. 4. D acord amb el que es disposa en l article 28 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d oposició expressa per part de l entitat sol licitant (apartat H de la sol licitud), l òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són les següents: Dades d identitat (DNI o document equivalent en cas d estrangers) del seu representant legal. Certificació de l Agència Estatal d Administració Tributària, que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions. Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions. Certificació de la Direcció territorial de la Conselleria d Hisenda i Model Econòmic corresponent, que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat. tante deberá disponer de cualquiera de los certificados o firmas electrónicas que admite dicha aplicación. En ningún caso serán válidos los documentos a los que se deba acceder mediante enlaces o direcciones webs, correspondientes a aplicaciones o plataformas de almacenamiento, o a servicios de alojamiento de archivos, teniéndose dichos documentos por no presentados. 3. Las solicitudes deberán cumplimentarse necesariamente de conformidad con el modelo de solicitud que se adjunta como anexo I a esta convocatoria, acompañándose de los documentos o certificaciones a que se hace referencia en cada capítulo del modelo de solicitud, y deberán comprender y desarrollar los siguientes extremos: 3.1. Declaración de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados, percibidos o concedidos y pendientes de percepción por otras administraciones o entes, tanto públicos como privados, para la misma finalidad, justificando documentalmente la cuantía de las mismas (apartado E del modelo de solicitud) Declaración de minimis del ejercicio fiscal presente y de los dos anteriores (apartado E del modelo de solicitud) Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario, especificadas en el punto 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. (apartado G del modelo de solicitud) Declaración responsable de cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, declaración de la exención de dicha obligación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad (DOGV 4479, ) y en el artículo 5 Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad (DOGV 4907, ) (apartado G del modelo de solicitud) Igualmente la solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación (apartado F del modelo de solicitud): a) La propuesta artística del festival, del evento o de la actividad de que se trate debidamente documentada, con el programa de actividades detallado y el presupuesto previsto debidamente desglosado. b) Una memoria de las actividades de carácter audiovisual realizadas por la entidad solicitante durante el año Se hará constar el número de ediciones del festival o, en su caso, del mismo tipo de evento o actividad, realizadas hasta la fecha; salvo que se solicite ayuda para la primera edición. c) Las asociaciones de profesionales deberán acreditar la inscripción en el Registro de asociaciones, estatutos vigentes y relación actualizada de miembros de la junta directiva de la entidad. El resto de las entidades sin ánimo de lucro deberán acreditar, igualmente, la ausencia del ánimo de lucro mediante declaración responsable y la aportación de una copia de los estatutos de la entidad donde conste este extremo. d) Documentos que acrediten los méritos objeto de baremación debidamente diferenciados del resto. En el caso de que se incluyan en la propuesta artística deberán contemplarse, además, en un apartado propio. 4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la entidad solicitante (apartado H de la solicitud), el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los siguientes: Datos de identidad (DNI o documento equivalente en caso de extranjeros) de su representante legal. Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que acredite que se encuentra al corriente de sus obligaciones. Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, que acredite que se encuentra al corriente de sus obligaciones. Certificación de la Dirección Territorial de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico correspondiente, que acredite que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Generalitat.

4 En cas de manifestar en l imprés de sol licitud oposició a la seua obtenció per l Administració, serà la persona interessada qui haja d aportar els citats documents. Queden exonerades d aquesta acreditació les corporacions locals que, no obstant això, hauran de presentar una declaració responsable, alternativa a aquests efectes, juntament amb la sol licitud. 5. Si la sol licitud d iniciació no incloguera totes les dades exigides o faltara documentació, s aplicarà el que es disposa en l article 5.4 de l Ordre bases reguladores i, en tot cas, l esmena de la documentació haurà de presentar-se d acord amb el que es preveu en el punt 2 d aquest resolc tercer. L òrgan instructor podrà requerir als sol licitants perquè proporcionen qualsevol informació aclaridora que resulte necessària per a la gestió d aquesta. La documentació acreditativa de mèrits haurà de presentar-se dins del termini de presentació de sol licituds i no serà requerida posteriorment ni tindrà validesa cap document amb data posterior a l últim dia de termini de presentació de sol licituds. Sense perjudici de l anterior, en cap cas podrà ser objecte de requeriment per part de l Institut Valencià de Cultura documentació a fi d acreditar els mèrits del sol licitant que es contemplen en els criteris de valoració continguts en el resolc cinqué d aquesta resolució. Finalitzat el termini de presentació de sol licituds, les persones sol licitants no podran aportar cap documentació dirigida a acreditar aquests mèrits, i en cas que l aportació no es tindrà en consideració a l efecte del còmput dels criteris de valoració. 6. L Institut Valencià de Cultura cursarà les notificacions per la via electrònica a través de l adreça electrònica habilitada de la persona jurídica, o, si no n hi ha, a través de la carpeta ciutadana del representant de l entitat sol licitant htm. 7. Les dades de caràcter personal contingudes en l imprés de sol licitud podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l Institut Valencià de Cultura com a titular responsable del fitxer, en l ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l àmbit de les seues competències. Igualment les persones sol licitants d ajuda podran exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició, tot això de conformitat amb el que es disposa en l article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 298, ). Quart. Comissió tècnica de valoració 1. La comissió tècnica de valoració s ajustarà al que s estableix en l article 6, punt 3.2 de l Ordre bases reguladores. 2. La comissió tècnica de valoració podrà realitzar totes aquelles comprovacions que considere necessàries per a la millor avaluació dels projectes presentats. Igualment podran desestimar aquella documentació que no consideren suficientment acreditativa dels extrems continguts en aquesta; en aquest cas no es computaran els mèrits corresponents. 3. Per a l elaboració del seu informe i proposta la comissió tindrà en compte els criteris objectius d atorgament de les subvencions, la seua ponderació i puntuació mínima exigida, continguts en l article 3, punt 3.2.4, de l expressada ordre. Aquest informe quedarà incorporat en les actes de la comissió i en aquest es deixarà constància succinta dels motius de la valoració i ponderació de les sol licituds, així com la seua prelació de major a menor puntuació. Així mateix, contindrà la proposta de subvencions i la quantia d aquestes, de conformitat amb els límits establits en l apartat 2 del resolc segon d aquesta resolució, i els motius de denegació, si escau. Cinqué. Criteris de valoració. Puntuació mínima exigida 1. Amb caràcter general, per a l elaboració del seu informe i proposta, el projecte presentat es valorarà fins a un màxim de 40 punts i la comissió tècnica de valoració tindrà en compte els següents criteris, recollits en l article 3, punt , de l Ordre bases reguladores, amb la ponderació que ací s estableix: A) Festivals de caràcter audiovisual. a) Interés cultural de la proposta o projecte, fins a un màxim de 12 punts, i es tindran en compte les circumstàncies següents: En caso de manifestar en el impreso de solicitud oposición a su obtención por la Administración, será el interesado quien deba aportar los citados documentos. Quedan exoneradas de esta acreditación las corporaciones locales que, no obstante, deberán presentar una declaración responsable, alternativa a estos efectos, junto con la solicitud. 5. Si la solicitud de iniciación no incluyera todos los datos exigidos o faltara documentación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Orden bases reguladoras y, en todo caso, la subsanación de la documentación deberá presentarse de acuerdo con lo previsto en el punto 2 del presente resuelvo tercero. El órgano instructor podrá requerir a los solicitantes para que proporcionen cualquier información aclaratoria que resulte necesaria para la gestión de la misma. La documentación acreditativa de méritos deberá presentarse dentro del plazo de presentación de solicitudes y no será requerida posteriormente ni tendrá validez ningún documento con fecha posterior al último día de plazo de presentación de solicitudes. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso podrá ser objeto de requerimiento por parte del Institut Valencià de Cultura documentación con el fin de acreditar los méritos del solicitante que se contemplan en los criterios de valoración contenidos en el resuelvo quinto de la presente resolución. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los solicitantes no podrán aportar documentación alguna dirigida a acreditar dichos méritos, y en caso de que se aporte no se tendrá en consideración a efectos del cómputo de los criterios de valoración. 6. El Institut Valencià de Cultura cursará las notificaciones por la vía electrónica a través de la dirección electrónica habilitada de la persona jurídica, o, en su defecto, a través de la carpeta ciudadana del representante de la entidad solicitante es/carpeta/clave.htm. 7. Los datos de carácter personal contenidos en el impreso de solicitud podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Institut Valencià de Cultura como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Igualmente los solicitantes de ayuda podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal (BOE 298, ). Cuarto. Comisión técnica de valoración 1. La comisión técnica de valoración se ajustará a lo establecido en el artículo 6, punto 3.2 de la Orden bases reguladoras. 2. La comisión técnica de valoración podrá realizar cuantas comprobaciones estime necesarias para la mejor evaluación de los proyectos presentados. Igualmente podrán desestimar aquella documentación que no consideren suficientemente acreditativa de los extremos contenidos en la misma, en cuyo caso no se computarán los méritos correspondientes. 3. Para la elaboración de su informe y propuesta la comisión tendrá en cuenta los criterios objetivos de otorgamiento de las subvenciones, su ponderación y puntuación mínima exigida, contenidos en el artículo 3, punto 3.2.4, de la expresada orden. Dicho informe quedará incorporado en las actas de la comisión y en él se dejará constancia sucinta de los motivos de la valoración y ponderación de las solicitudes, así como su prelación de mayor a menor puntuación. Asimismo, contendrá la propuesta de subvenciones y la cuantía de las mismas, de conformidad con los límites establecidos en el apartado 2 del resuelvo segundo de la presente resolución, y los motivos de denegación, en su caso. Quinto. Criterios de valoración. Puntuación mínima exigida 1. Con carácter general, para la elaboración de su informe y propuesta, el proyecto presentado se valorará hasta un máximo de 40 puntos y la comisión técnica de valoración tendrá en cuenta los siguientes criterios, recogidos en el artículo 3, punto , de la Orden bases reguladoras, con la ponderación que aquí se establece: A) Festivales de carácter audiovisual. a) Interés cultural de la propuesta o proyecto, hasta un máximo de 12 puntos, considerándose las siguientes circunstancias:

5 Si el festival figura en el llistat que elabora l Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d Espanya, dins de les bases per als Premis Goya de 2017 o 2018, obtindrà 3 punts. Si el festival compta amb activitats paral leles destinades a la creació de nous públics juvenils i infantils, obtindrà 3 punts. Si el festival té el reconeixement d entitats o xarxes internacionals de qualificació de festivals, obtindrà 3 punts. Si el festival projecta el 10 % de les obres del seu programa subtitulades o doblades en valencià o en versió original en valencià, obtindrà 3 punts. Si projecta el 20 % o més en valencià o en versió original en valencià obtindrà 5 punts. A aquests efectes es computarà el nombre d obres i no el de projeccions. Si el festival realitza la difusió de la seua programació, catàleg o pàgines web en valencià, obtindrà 5 punts, sense perjudici que ho faça també en altres idiomes. Si el festival és de competició d àmbit internacional, obtindrà 3 punts. Si el festival realitza una difusió de les seues activitats en més d un municipi, de manera que s amplia el nombre de ciutadans i ciutadanes al qual va dirigit, obtindrà 3 punts. No es computarà a aquests efectes la difusió a través d internet. b) Especialització del festival, fins a un màxim de 5 punts: Si el festival està especialitzat o té alguna secció especialitzada en obres de temàtiques d interés social, obres audiovisuals que promoguen la igualtat de gènere o la integració, obtindrà 5 punts. Igualment si, almenys, el 40 % de les obres audiovisuals que es van projectar en la secció oficial del festival de l any 2017 que van estar dirigides per dones sumarà 5 punts. En cap cas, la puntuació en aquest apartat podrà ser superior a 5 punts. c) Pressupost de despeses del festival, fins a un màxim de 10 punts: De a menys de euros: 2 punts. De a menys de euros: 3 punts. De a menys de euros: 4 punts De euros o més: 5 punts. Si el festival contempla en el pressupost aportat que realitza contractacions de professionals per a la producció i/o per a la programació del festival que tinguen la condició de valencians (nascuts a la Comunitat Valenciana o, bé, en la Unió Europea que estiguen empadronats com a residents més d 1 any en la Comunitat Valenciana) se li atorgaran 6 punts més, sense que per això puga superar el màxim de 10 punts d aquest apartat. S haurà d acreditar amb cartes d interés, contractes o precontractes la contractació d aquest personal i aportar declaració responsable, o, en defecte d això DNI o empadronament, per part de la persona a contractar de la seua condició de valencià en el sentit indicat. d) La incidència social de la proposta de festival, fins a un màxim de 8 punts: d.1 Es valorarà fins a 5 punts la incidència més gran en municipis de menor població. Municipis de menys de habitants: 5 punts. Municipis de habitants o més i menys de habitants: 4 punts. Municipis de habitants o més i menys de habitants: 3 punts. Municipis de habitants o més i menys de : 2 punts. Municipis de habitants o més: 1 punt; amb l excepció que figura en el punt 2 d aquest resolc. En el cas que un festival se celebre en més d un municipi es valorarà el municipi de menor nombre d habitants. d.2 Es valorarà fins a 3 punts el fet que totes o una part de les projeccions siguen accessibles a les persones amb discapacitat visual i auditiva, i es valorarà el fet que incorporen una pista d audiodescripció i/o un subtitulat especial per a persones amb discapacitat auditiva. e) Nombre d edicions realitzades anteriorment. Fins a un màxim de 5 punts e.1. Fins a un màxim de 3,5 punts, i es valorarà 0,50 punts cada edició celebrada en anys anteriors. Si el festival figura en el listado que elabora la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, dentro de las bases para los Premios Goya de 2017 ó 2018, obtendrá 3 puntos. Si el festival cuenta con actividades paralelas destinadas a la creación de nuevos públicos juveniles e infantiles, obtendrá 3 puntos. Si el festival tiene el reconocimiento de entidades o redes internacionales de calificación de festivales, obtendrá 3 puntos. Si el festival proyecta el 10 % de las obras de su programa subtituladas o dobladas en valenciano o en versión original en valenciano, obtendrá 3 puntos. Si proyecta el 20 % o más en valenciano o en versión original en valenciano obtendrá 5 puntos. A estos efectos se computará el número de obras y no el de proyecciones. Si el festival realiza la difusión de su programación, catálogo o páginas web en valenciano, obtendrá 5 puntos, sin perjuicio de que lo haga también en otros idiomas. Si el festival es de competición de ámbito internacional, obtendrá 3 puntos. Si el festival realiza una difusión de sus actividades en más de un municipio, de manera que se amplía el número de ciudadanos y ciudadanas al que va dirigido, obtendrá 3 puntos. No se computará a estos efectos la difusión a través de internet. b) Especialización del festival, hasta un máximo de 5 puntos: Si el festival está especializado o tiene alguna sección especializada en obras de temáticas de interés social, obras audiovisuales que promuevan la igualdad de género o la integración, obtendrá 5 puntos. Igualmente si, al menos, el 40 % de las obras audiovisuales que se proyectaron en la sección oficial del festival del año 2017 estuvieron dirigidas por mujeres sumará 5 puntos. En ningún caso, la puntuación en este apartado podrá ser superior a 5 puntos. c) Presupuesto de gastos del festival, hasta un máximo de 10 puntos: De a menos de euros: 2 puntos. De a menos de euros: 3 puntos. De a menos de euros: 4 puntos De euros o más: 5 puntos. Si el festival contempla en el presupuesto aportado que realiza contrataciones de profesionales para la producción y/o para la programación del festival que tengan la condición de valencianos (nacidos en la Comunitat Valenciana o, bien, en la Unión Europea que estén empadronados como residentes más de 1 año en la Comunitat Valenciana) se le otorgarán 6 puntos más, sin que por ello pueda superar el máximo de 10 puntos de este apartado. Se deberá acreditar con cartas de interés, contratos o precontratos la contratación de dicho personal y aportar declaración responsable, o, en su defecto DNI o empadronamiento, por parte de la persona a contratar de su condición de valenciano en el sentido indicado. d) La incidencia social de la propuesta de festival, hasta un máximo de 8 puntos: d.1 Se valorará hasta con 5 puntos la mayor incidencia en municipios de menor población. Municipios de menos de habitantes: 5 puntos. Municipios de habitantes o más y menos de habitantes: 4 puntos. Municipios de habitantes o más y menos de habitantes: 3 puntos. Municipios de habitantes o más y menos de : 2 puntos. Municipios de habitantes o más: 1 punto; con la salvedad que figura en el punto 2 del presente resuelvo. En el caso de que un festival se celebre en más de un municipio se valorará el municipio de menor número de habitantes. d.2 Se valorará hasta con 3 puntos el hecho de que todas o una parte de las proyecciones sean accesibles a las personas con discapacidad visual y auditiva, valorándose el hecho de que incorporen una pista de audiodescripción y/o un subtitulado especial para personas con discapacidad auditiva. e) Número de ediciones celebradas anteriormente. Hasta un máximo de 5 puntos e.1. Hasta un máximo de 3,5 puntos, valorándose 0,50 puntos cada edición celebrada en años anteriores.

6 e.2. La cobertura prestada al festival o certamen per part dels mitjans de comunicació, degudament acreditada, en qualsevol de les dues edicions immediatament anteriors, es valorarà de la forma següent: 0,5 punts en cas de cobertura en mitjans de comunicació o seccions d aquests d àmbit local. 1 punt en cas de cobertura en mitjans de comunicació o seccions d aquests d àmbit nacional. 1,5 punts en mitjans de comunicació o seccions d aquests d àmbit internacional. En cas de mitjans de comunicació digitals, s estarà a l àmbit territorial de les notícies que habitualment cobreixen aquests. Taula resum de criteris de valoració festivals de caràcter audiovisual Criteri Màxim de punts a) Projecte / Interés cultural 12 punts b) Especialització 5 punts c) Pressupost 10 punts d) Incidència social 8 punts e) Nombre d edicions anteriors 5 punts Total puntuació màxima 40 punts B) Cicles. a) Projecte i Interés cultural, fins a un màxim de 20 punts, tenint en compte les circumstàncies següents: Si el cicle compta amb activitats paral leles: taules redones, fòrums de debat, trobades amb personal artístic o tècnics de les obres que es projecten, obtindrà 3 punts. Si el cicle projecta el 10 % de les obres del seu programa subtitulades o doblades en valencià o en versió original en valencià, obtindrà 3 punts. Si projecta el 20 % o més en valencià o en versió original en valencià obtindrà 5 punts. A aquests efectes es computarà el nombre d obres i no el de projeccions. Si el cicle realitza la difusió de la seua programació, catàleg o web en valencià, obtindrà 5 punts, sense perjudici que també ho faça en altres idiomes. Nombre d obres: Entre 10 i 15 obres per a cicles de llargmetratges: 5 punts. Entre 15 i 20 per a cicles de curtmetratges: 5 punts. Més de 15 obres per a cicles de llargmetratges: 10 punts Més de 20 obres per a cicles de curtmetratges: 10 punts. En cas de cicles mixtos es computarà la modalitat amb més nombre d obres (llargmetratges o curtmetratges) Nombre jornades de projeccions: Entre 10 i 20 jornades de projeccions: 5 punts. Més de 20 jornades de projeccions: 10 punts. En cap cas es computaran més de 20 punts per la suma dels diferents apartats relatius al projecte i interés cultural d aquest. b) Especialització del cicle. Màxim 5 punts: Si es programen obres de temàtiques d interés social que promoguen la igualtat de gènere o la integració, obtindrà 2,5 punts. També podrà obtindre 2,5 punts si es programen obres que tinguen com a principal destinatari públic infantil o juvenil. Igualment si, almenys, el 40 % de les obres audiovisuals que es projecten dirigides per dones sumarà 2,5 punts. En cap cas, la puntuació en aquest apartat podrà ser superior a 5 punts. c) Pressupost. Es valorarà fins a un màxim de 2 punts: De a euros: 1 punt. Més de euros: 2 punts. d) Incidència social: municipi on es realitza el cicle. Es valorarà fins a 8 punts: d.1. Es valorarà la major incidència en municipis de menor població. Municipis de menys de habitants: 5 punts. Municipis de habitants o més i menys de habitants: 4 punts. e.2. La cobertura prestada al festival o certamen por parte de los medios de comunicación, debidamente acreditada, en cualquiera de las dos ediciones inmediatamente anteriores, se valorará de la siguiente forma: 0,5 puntos en caso de cobertura en medios de comunicación o secciones de los mismos de ámbito local. 1 punto en caso de cobertura en medios de comunicación o secciones de los mismos de ámbito nacional. 1,5 puntos en medios de comunicación o secciones de los mismos de ámbito internacional. En caso de medios de comunicación digitales, se estará al ámbito territorial de las noticias que habitualmente cubren los mismos. Tabla resumen de criterios de valoración festivales de carácter audiovisual Criterio Máximo de puntos a) Proyecto / Interés cultural 12 puntos b) Especialización 5 puntos c) Presupuesto 10 puntos d) Incidencia social 8 puntos e) Número de ediciones anteriores 5 puntos Total puntuación máxima 40 puntos B) Ciclos. a) Proyecto e Interés cultural, hasta un máximo de 20 puntos, considerándose las siguientes circunstancias: Si el ciclo cuenta con actividades paralelas: mesas redondas, foros de debate, encuentros con personal artístico o técnicos de las obras que se proyectan, obtendrá 3 puntos. Si el ciclo proyecta el 10 % de las obras de su programa subtituladas o dobladas en valenciano o en versión original en valenciano, obtendrá 3 puntos. Si proyecta el 20 % o más en valenciano o en versión original en valenciano obtendrá 5 puntos. A estos efectos se computará el número de obras y no el de proyecciones. Si el ciclo realiza la difusión de su programación, catálogo o web en valenciano, obtendrá 5 puntos, sin perjuicio de que también lo haga en otros idiomas. Número de obras: Entre 10 y 15 obras para ciclos de largometrajes: 5 puntos. Entre 15 y 20 para ciclos de cortometrajes: 5 puntos. Más de 15 obras para ciclos de largometrajes: 10 puntos Más de 20 obras para ciclos de cortometrajes: 10 puntos. En caso de ciclos mixtos se computará la modalidad con más número de obras (largometrajes o cortometrajes) Números jornadas de proyecciones: Entre 10 y 20 jornadas de proyecciones: 5 puntos. Más de 20 jornadas de proyecciones: 10 puntos. En ningún caso se computarán más de 20 puntos por la suma de los diferentes apartados relativos al proyecto e interés cultural del mismo. b) Especialización del ciclo. Máximo 5 puntos: Si se programan obras de temáticas de interés social que promuevan la igualdad de género o la integración, obtendrá 2,5 puntos. También podrá obtener 2,5 puntos si se programan obras que tengan como principal destinatario público infantil o juvenil. Igualmente si, al menos, el 40 % de las obras audiovisuales que se proyecten están dirigidas por mujeres sumará 2,5 puntos. En ningún caso, la puntuación en este apartado podrá ser superior a 5 puntos. c) Presupuesto. Se valorará hasta con un máximo de 2 puntos: De a euros: 1 punto. Más de euros: 2 puntos. d) Incidencia social: municipio donde se realiza el ciclo. Se valorará hasta con 8 puntos: d.1. Se valorará la mayor incidencia en municipios de menor población. Municipios de menos de habitantes: 5 puntos. Municipios de habitantes o más y menos de habitantes: 4 puntos.

7 Municipis de habitants o més i menys de habitants: 3 punts. Municipis de habitants o més i menys de : 2 punts. Municipis de habitants o més: 1 punt; amb l excepció que figura en el punt 2 d aquest resolc. d.2 Es valorarà fins a 3 punts el fet que totes o una part de les projeccions siguen accessibles a les persones amb discapacitat visual i auditiva, i es valorarà el fet que incorporen una pista d audiodescripció i/o un subtitulat especial per a persones amb discapacitat auditiva. e) Nombre d edicions. Es valorarà l antiguitat del cineclub. Es valorarà únicament l antiguitat des de la data de la seua fundació, sempre que s haja mantingut la seua activitat ininterrompuda des d aqueixa data, amb un màxim de 5 punts, i es valorarà 0,20 punts cada any d antiguitat. Criteri Taula resum de criteris de valoració de cicles Màxim de punts a) Projecte / Interés cultural 20 punts b) Especialització 5 punts c) Pressupost 2 punts d) Incidència social 8 punts e) Nombre d edicions anteriors 5 punts Total puntuació màxima 40 punts C) Jornades professionals, masterclass, mercats i altres esdeveniments dirigits a professionals. a) Projecte de l activitat. Fins a un màxim de 10 punts: a.1. Jornades en què tindran lloc els esdeveniments. 1 punt per cada jornada, masterclass, taula de debat o dia de mercat que dure cada esdeveniment que es presenta. a.2. Si realitza la difusió de la seua programació, catàleg o web en valencià, obtindrà 3 punts, sense perjudici d utilització d altres idiomes. Se sumaren els punts dels apartats a.1 i a.2, amb un màxim de 10 punts. b) Especialització de l activitat. Fins a un màxim de 5 punts: Si està dirigida específicament a un sector de professionals 3 punts. Si és una activitat oberta a qualsevol professional del sector 5 punts. c) Pressupost dels esdeveniments. Fins a un màxim de 5 punts: De a menys de euros: 1 punt. De a menys de euros: 2 punts De a menys de euros: 3 punts De euros a menys de euros: 4 punts euros o més: 5 punts. d) Incidència de la proposta de les activitats. Fins a un màxim de 15 punts en funció dels professionals participants: d.1 Si el desenvolupament de les activitats compta amb la participació de professionals d altres comunitats autònomes: 5 punts. d.2. Si el desenvolupament de les activitats amb la participació de professionals d altres països: 10 punts. Se sumarà la puntuació dels apartats d.1 i d.2. e) Edicions anteriors: antiguitat en l organització d esdeveniments per part de l entitat sol licitant, fins a un màxim de 5 punts, i es valorarà 0,5 punt cada any en què l entitat haja organitzat un o més esdeveniments del tipus dels contemplats en aquest apartat i així ho acredite, encara que no es tracte d anys consecutius. Taula resum de criteris de valoració de mercats, clústers, i altres esdeveniments Criteri Màxim de punts a) Projecte 10 punts b) Especialització 5 punts c) Pressupost 5 punts d) Incidència 15 punts Municipios de habitantes o más y menos de habitantes: 3 puntos. Municipios de habitantes o más y menos de : 2 puntos. Municipios de habitantes o más: 1 punto; con la salvedad que figura en el punto 2 del presente resuelvo. d.2 Se valorará hasta con 3 puntos el hecho de que todas o una parte de las proyecciones sean accesibles a las personas con discapacidad visual y auditiva, valorándose el hecho de que incorporen una pista de audiodescripción y/o un subtitulado especial para personas con discapacidad auditiva. e) Número de ediciones. Se valorará la antigüedad del cineclub. Se valorará únicamente la antigüedad desde la fecha de su fundación, siempre que se haya mantenido su actividad ininterrumpida desde esa fecha, con un máximo de 5 puntos, valorándose 0,20 puntos cada año de antigüedad. Tabla resumen de criterios de valoración de ciclos Criterio Máximo de puntos a) Proyecto / Interés cultural 20 puntos b) Especialización 5 puntos c) Presupuesto 2 puntos d) Incidencia social 8 puntos e) Número de ediciones anteriores 5 puntos Total puntuación máxima 40 puntos C) Jornadas profesionales, masterclass, mercados y otros eventos dirigidos a profesionales. a) Proyecto de la actividad. Hasta un máximo de 10 puntos: a.1. Jornadas en que se celebrarán los eventos. 1 punto por cada jornada, masterclass, mesa de debate o día de mercado que dure cada evento que se presenta. a.2. Si realiza la difusión de su programación, catálogo o web en valenciano, obtendrá 3 puntos, sin perjuicio de utilización de otros idiomas. Se sumaran los puntos de los apartados a.1 y a.2, con un máximo de 10 puntos. b) Especialización de la actividad. Hasta un máximo de 5 puntos: Si está dirigida específicamente a un sector de profesionales 3 puntos. Si es una actividad abierta a cualquier profesional del sector 5 puntos. c) Presupuesto de los eventos. Hasta un máximo de 5 puntos: De a menos de euros: 1 punto. De a menos de euros: 2 puntos De a menos de euros: 3 puntos De euros a menos de euros: 4 puntos euros o más: 5 puntos. d) Incidencia de la propuesta de las actividades. Hasta un máximo de 15 puntos en función de los profesionales participantes: d.1 Si el desarrollo de las actividades cuenta con la participación de profesionales de otras comunidades autónomas: 5 puntos. d.2. Si el desarrollo de las actividades con la participación de profesionales de otros países: 10 puntos. Se sumará la puntuación de los apartados d.1 y d.2. e) Ediciones anteriores: antigüedad en la organización de eventos por parte de la entidad solicitante, hasta un máximo de 5 puntos, valorándose 0,5 puntos cada año en que la entidad haya organizado uno o más eventos del tipo de los contemplados en este apartado y así lo acredite, aunque no se trate de años consecutivos. Tabla resumen de criterios de valoración de mercados, clústers, y otros eventos Criterio Máximo de puntos a) Proyecto 10 puntos b) Especialización 5 puntos c) Presupuesto 5 puntos d) Incidencia 15 puntos

8 e) Edicions anteriors 5 punts Total puntuació màxima 40 punts D) Concursos cinematogràfics. a) Projecte o interés cultural. Màxim 10 punts: a.1. Si realitza la difusió del concurs mitjançant publicitat o pàgines web en valencià obtindrà 5 punts, sense perjudici d utilització d altres idiomes. a.2. La participació en l organització del concurs de qualsevol Administració local (ajuntament o diputació provincial), siga mitjançant ajuda pública o mitjançant cessió d espais o serveis per a la celebració del concurs, degudament acreditada, suposarà 5 punts. No es considera a aquests efectes la cessió d espais o mitjans únicament per a donar publicitat d aquest concurs. b) Especialització del concurs. Màxim 10 punts: Si té un contingut d interés social que contribuïsca a promoure la igualtat de gènere o la integració: 5 punts. Si té com a destinataris a joves concursants, d edat inferior a 30 anys: 5 punts. c) Pressupost de despeses: premis. Fins a un màxim de 5 punts: Premis no dotats econòmicament o amb dotació econòmica inferior a 500 euros: 2 punts. Premis amb dotació econòmica de 500 euros a menys de euros: 3 punts Premis amb dotació econòmica de euros a menys de euros: 4 punts. Premis amb dotació econòmica de euros o superior: 5 punts. No es computarà com a dotació econòmica el valor equivalent de premis que no siguen en metàl lic. d) La incidència social del concurs. Fins a un màxim de 10 punts: Es valorarà la incidència més gran en municipis de menor població. Municipis de menys de habitants: 10 punts. Municipis de habitants o més i menys de habitants: 8 punts. Municipis de habitants o més i menys de habitants: 6 punts. Municipis de habitants o més i menys de : 4 punts. Municipis de habitants o més: 2 punts; amb l excepció que figura en el punt 2 d aquest resolc. e) Nombre d edicions celebrades anteriorment, fins a un màxim de 5 punts, i es valorarà 1 punt per cada edició celebrada. Criteri Taula resum de criteris de valoració de concursos cinematogràfics Màxim de punts a) Projecte / Interés cultural 10 punts b) Especialització 10 punts c) Pressupost 5 punts d) Incidència social 10 punts e) Nombre d edicions anteriors 5 punts Total puntuació màxima 40 punts 2. A fi de baremar la incidència social, contemplada en el punt anterior, en els casos de festivals de caràcter audiovisual, cicles i concursos cinematogràfics, les pedanies tindran la consideració de municipis, tenint-se en compte el padró d habitants de la pedania en qüestió corresponent a Igualment les activitats que es desenvolupen en municipis de més de habitants, segons el padró de l any 2017, tindran la consideració corresponent al districte en què tinguen lloc més de dos terços de les activitats programades del festival, cicle o concurs. Tant en el cas de les pedanies com en el dels municipis de més de habitants, les entitats sol licitants hauran d aportar, juntament amb la sol licitud, un document municipal expedit per l ajuntament corresponent, l extracte d una publicació municipal o captura de pantalla de la web de l ajuntament, que acredite la població resident en la peda- e) Ediciones anteriores 5 puntos Total puntuación máxima 40 puntos D) Concursos cinematográficos. a) Proyecto o interés cultural. Máximo 10 puntos: a.1. Si realiza la difusión del concurso mediante publicidad o páginas web en valenciano obtendrá 5 puntos, sin perjuicio de utilización de otros idiomas. a.2. La participación en la organización del concurso de cualquier administración local (ayuntamiento o diputación provincial), sea mediante ayuda pública o mediante cesión de espacios o servicios para la celebración del concurso, debidamente acreditada, supondrá 5 puntos. No se considera a estos efectos la cesión de espacios o medios únicamente para dar publicidad de dicho concurso. b) Especialización del concurso. Máximo 10 puntos: Si tiene un contenido de interés social que contribuya a promover la igualdad de género o la integración: 5 puntos. Si tiene como destinatarios a jóvenes concursantes, de edad inferior a 30 años: 5 puntos. c) Presupuesto de gastos: premios. Hasta un máximo de 5 puntos: Premios no dotados económicamente o con dotación económica inferior a 500 euros: 2 puntos. Premios con dotación económica de 500 euros a menos de euros: 3 puntos Premios con dotación económica de euros a menos de euros: 4 puntos. Premios con dotación económica de euros o superior: 5 puntos. No se computará como dotación económica el valor equivalente de premios que no sean en metálico. d) La incidencia social del concurso. Hasta un máximo de 10 puntos: Se valorará la mayor incidencia en municipios de menor población. Municipios de menos de habitantes: 10 puntos. Municipios de habitantes o más y menos de habitantes: 8 puntos. Municipios de habitantes o más y menos de habitantes: 6 puntos. Municipios de habitantes o más y menos de : 4 puntos. Municipios de habitantes o más: 2 puntos; con la salvedad que figura en el punto 2 del presente resuelvo. e) Número de ediciones celebradas anteriormente, hasta un máximo de 5 puntos, valorándose 1 punto cada edición celebrada. Tabla resumen de criterios de valoración de concursos cinematográficos Criterio Máximo de puntos a) Proyecto / Interés cultural 10 puntos b) Especialización 10 puntos c) Presupuesto 5 puntos d) Incidencia social 10 puntos e) Número de ediciones anteriores 5 puntos Total puntuación máxima 40 puntos 2. A efectos de baremar la incidencia social, contemplada en el punto anterior, en los casos de festivales de carácter audiovisual, ciclos y concursos cinematográficos, las pedanías tendrán la consideración de municipios, teniéndose en cuenta el padrón de habitantes de la pedanía en cuestión correspondiente a Igualmente las actividades que se desarrollen en municipios de más de habitantes, según el padrón del año 2017, tendrán la consideración correspondiente al distrito en que tengan lugar más de dos tercios de las actividades programadas del festival, ciclo o concurso. Tanto en el caso de las pedanías como en el de los municipios de más de habitantes, las entidades solicitantes deberán aportar, junto con la solicitud, un documento municipal expedido por el ayuntamiento correspondiente, el extracto de una publicación municipal o captura de pantalla de la web del ayuntamiento, que acredite la población

9 nia o en el districte corresponent en En cas contrari, es computarà el total d habitants del municipi. 3. La proposta que eleve la comissió tècnica de valoració no podrà incloure cap sol licitud que no haja aconseguit una puntuació mínima de 25 punts, d acord amb l article 3, punt de l Ordre bases reguladores. 4. El contingut d informació falsa o que no es corresponga amb la realitat del projecte suposarà la desestimació automàtica de la sol licitud i la no valoració per part de la comissió tècnica de valoració, amb resolució motivada. Igualment, podrà ser motiu de revocació de la subvenció concedida en el cas que haguera sigut ja adjudicada. 5. Per a la determinació de la quantia de les ajudes es tindrà en compte una ponderació entre la puntuació total obtinguda (60 %) en relació amb el pressupost de cada activitat (40 %). Sisé. Resolució de la convocatòria. Terminis Haurà d ajustar-se al contingut de l article 7 de l Ordre bases reguladores, i serà el termini de resolució i publicació de sis mesos des de la publicació de la convocatòria. En tot cas, la citada resolució haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d acord amb el que es disposa en l article 26 de la Llei general de subvencions en relació amb els articles 40 i 45 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la pàgina web de l Institut Valencià de Cultura Les ajudes concedides es publicaran igualment en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS). La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar, potestativament, el recurs de reposició, davant el president de l Institut Valencià de Cultura, en el termini d un mes a comptar des de l endemà de la seua publicació, o, bé directament, recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l endemà de la seua publicació, sense perjudici de qualsevol altre que es considere oportú. En el cas que la convocatòria no siga resolta en el termini previst anteriorment, s entendran desestimades totes les sol licituds, sense perjudici de l obligació de l Administració de resoldre, expressament continguda en la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A les persones beneficiàries se ls informarà del caràcter de minimis de les ajudes concedides i de la seua subjecció al Reglament 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352 de ). Seté. Obligacions dels beneficiaris 1. Els beneficiaris d aquestes ajudes estan obligats: a) Comunicar per escrit a l Institut Valencià de Cultura l acceptació de l ajuda en un termini no superior als quinze dies hàbils següents al dia de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el model d acceptació que s acompanya a aquesta convocatòria com a annex III i facilitar les dades bancàries on l empresa sol licitant desitge rebre l import de l ajuda, emplenant el model de domiciliació bancària que s adjunta a aquesta convocatòria com a annex II. En cas de no presentar l acceptació, se li declararà perdut el dret a la subvenció concedida. Sense perjudici de l anterior, la presentació de l acceptació fora del termini establit constitueix una infracció administrativa, tal com recull l article 56 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la qual cosa comportarà l aplicació de les sancions que corresponguen, d acord amb el que es preveu en el punt 3 del resolc dècim d aquesta resolució. b) Realitzar l activitat d acord amb el projecte presentat i comunicar qualsevol canvi o modificació que es produïsca en el programa definitiu de l activitat abans de la seua realització, mitjançant un informe d aquesta i de les causes que les han provocades. La modificació substancial del projecte haurà de ser aprovada expressament pel president de l Institut Valencià de Cultura. c) Per al supòsit que el beneficiari subcontracte les activitats subvencionades s haurà d ajustar al que es disposa en l article 11 de l Ordre bases reguladores, de conformitat amb el que es preveu en l article 29 residente en la pedanía o en el distrito correspondiente en En caso contrario, se computará el total de habitantes del municipio. 3. La propuesta que eleve la comisión técnica de valoración no podrá incluir ninguna solicitud que no haya alcanzado una puntuación mínima de 25 puntos, de acuerdo con el artículo 3, punto de la Orden bases reguladoras. 4. El contenido de información falsa o que no se corresponda con la realidad del proyecto supondrá la desestimación automática de la solicitud y la no valoración por parte de la comisión técnica de valoración, con resolución motivada. Igualmente, podrá ser motivo de revocación de la subvención concedida en el supuesto de que hubiera sido ya adjudicada. 5. Para la determinación de la cuantía de las ayudas se tendrá en cuenta una ponderación entre la puntuación total obtenida (60 %) en relación con el presupuesto de cada actividad (40 %). Sexto. Resolución de la convocatoria. Plazos Deberá ajustarse al contenido del artículo 7 de la Orden bases reguladoras, siendo el plazo de resolución y publicación de seis meses desde la publicación de la convocatoria. En todo caso, la citada resolución deberá publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley general de subvenciones en relación con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y en la página web del Institut Valencià de Cultura ivc.gva.es/. Las ayudas concedidas se publicarán igualmente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer, potestativamente, el recurso de reposición, ante el presidente de Institut Valencià de Cultura, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación, o, bien directamente, recurso contencioso administrativo, ante los juzgados de lo contencioso administrativo de València, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que se estime pertinente. En el caso de que la convocatoria no sea resuelta en el plazo previsto anteriormente, se entenderán desestimadas todas las solicitudes, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver, expresamente contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. A los beneficiarios se les informará del carácter de minimis de las ayudas concedidas y de su sujeción al Reglamento 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE L 352 de ). Séptimo. Obligaciones de los beneficiarios 1. Los beneficiarios de estas ayudas vienen obligados a: a) Comunicar por escrito al Institut Valencià de Cultura la aceptación de la ayuda en un plazo no superior a los quince días hábiles siguientes al día de la publicación de la resolución de concesión en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, según el modelo de aceptación que se acompaña a la presente convocatoria como anexo III y facilitar los datos bancarios donde la empresa solicitante desee recibir el importe de la ayuda, cumplimentando el modelo de domiciliación bancaria que se adjunta a la presente convocatoria como anexo II. En caso de no presentar la aceptación, se le declarará decaído en su derecho a la subvención concedida. Sin perjuicio de lo anterior, la presentación de la aceptación fuera del plazo establecido constituye una infracción administrativa, tal como recoge el artículo 56 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, por lo que conllevará la aplicación de las sanciones que correspondan, de acuerdo con lo previsto en el punto 3 del resuelvo décimo de la presente resolución. b) Realizar la actividad de acuerdo con el proyecto presentado y comunicar cualquier cambio o modificación que se produzca en el programa definitivo de la actividad antes de su realización, mediante un informe de la misma y de las causas que las han provocado. La modificación sustancial del proyecto deberá ser aprobada expresamente por el presidente del Institut Valencià de Cultura. c) Para el supuesto de que el beneficiario subcontrate las actividades subvencionadas se deberá ajustar a lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden bases reguladoras, de conformidad con lo previsto en el artículo

10 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i, en cap cas, podrà efectuar la subcontractació amb les persones o entitats, intermediaris o assessors al fet que es refereix l apartat 7 del precepte abans referit d aquesta llei. D igual manera, i en atenció al que es disposa en l article 31.3 d idèntic cos legal, en aquests supòsits, hauran d atendre s els principis de publicitat i lliure concurrència, i se sol licitaran tres ofertes diferents quan la subcontractació supere la quantia de , IVA exclòs, amb caràcter previ a l adquisició del compromís per a la prestació del servei o lliurament del ben; llevat que per les seues especials característiques no existisca en el mercat més que una empresa prestadora o subministradora o la despesa s haja realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció. d) El beneficiari haurà de fer constar en tota publicació, fullet, programa, publicitat de l activitat subvencionada, en qualsevol mitjà o suport que es realitze, el patrocini de l Institut Valencià de Cultura d acord amb les normes d identitat corporativa incloses en la pàgina web de l Institut Valencià de Cultura Aquesta obligació es produirà a partir de la data de publicació de la resolució de la concessió d ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. e) Presentar una declaració actualitzada sobre subvencions, ajudes, ingressos o recursos sol licitats, percebuts o concedits i pendents de percepció per altres administracions públiques o ens, tan públics com a privats, per a aquesta finalitat, justificant documentalment la quantia d aquestes, o bé confirmar mitjançant declaració que la informació facilitada sobre aquest tema en la sol licitud no ha patit variacions des de la data de la seua presentació. f) Justificar l ús de la subvenció conservant els documents justificatius de l aplicació dels fons rebuts, sotmetent-se a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb les ajudes concedides i a la resta d obligacions, a les quals es refereix l article 113 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV 7464, ) per als beneficiaris de subvencions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat. g) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de les ajudes el fet d estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. A aquests efectes, l òrgan instructor comprovarà respecte de tots els beneficiaris la certificació positiva d estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, en la forma establida en l article 14.1.e de la Llei general de subvencions i regulada en l article 22 del Reglament de la llei general de subvencions aprovat pel Decret 887/2006, de 21 de juliol. El sol licitant que s haja oposat expressament segons l assenyalat en el resolc tercer, punt 4 d aquesta convocatòria, haurà d aportar les certificacions en els termes previstos en l article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 2. D acord amb el que es preveu en l article 29.7 de la Llei general de subvencions al qual es refereix l article 11.1 de l Ordre bases reguladores; en cap cas podrà concertar-se pel beneficiari l execució total o parcial de les activitats subvencionades, entre altres persones, amb: Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que concórreguen les circumstàncies següents: 1a. Que s obtinga la prèvia autorització expressa de l òrgan concedent. 2a. Que l import subvencionable no excedisca del cost incorregut per l entitat vinculada. L acreditació del cost es realitzarà en la justificació en aquests termes establits per a l acreditació de les despeses de la persona beneficiària. S entén per persones vinculades, a aquests efectes, aquelles en les quals concórrega alguna de les circumstàncies al fet que es refereix l article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006 (BOE 176, ). 3. Igualment, les persones beneficiàries hauran de complir amb la resta de les obligacions que, amb caràcter general, estableix l article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 29 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, y, en ningún caso, podrá efectuar la subcontratación con las personas o entidades, intermediarios o asesores a que se refiere el apartado 7 del precepto antes referido de esta ley. De igual manera, y en atención a lo dispuesto en el artículo 31.3 de idéntico cuerpo legal, en estos supuestos, deberán atenderse los principios de publicidad y libre concurrencia, solicitándose tres ofertas diferentes cuando la subcontratación supere la cuantía de , IVA excluido, con carácter previo a la adquisición del compromiso para la prestación del servicio o entrega del bien; salvo que por sus especiales características no exista en el mercado más que una empresa prestadora o suministradora o el gasto se haya realizado con anterioridad a la concesión de la subvención. d) El beneficiario deberá hacer constar en toda publicación, folleto, programa, publicidad de la actividad subvencionada, en cualquier medio o soporte que se realice, el patrocinio del Institut Valencià de Cultura de acuerdo con las normas de identidad corporativa incluidas en la página web del Institut Valencià de Cultura Esta obligación se producirá a partir de la fecha de publicación de la resolución de la concesión de ayuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. e) Presentar una declaración actualizada sobre subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados, percibidos o concedidos y pendientes de percepción por otras administraciones públicas o entes, tanto públicos como privados, para la misma finalidad, justificando documentalmente la cuantía de las mismas, o bien confirmar mediante declaración que la información facilitada al respecto en la solicitud no ha sufrido variaciones desde la fecha de su presentación. f) Justificar el empleo de la subvención conservando los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, sometiéndose a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General, en relación con las ayudas concedidas y al resto de obligaciones, a las que se refiere el artículo 113 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones (DOGV 7464, ) para los beneficiarios de subvenciones con cargo a los presupuestos de la Generalitat. g) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de las ayudas el estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. A estos efectos, el órgano instructor comprobará respecto de todos los beneficiarios la certificación positiva de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma establecida en el artículo 14.1.e de la Ley general de subvenciones y regulada en el artículo 22 del Reglamento de la ley general de subvenciones aprobado por el Decreto 887/2006, de 21 de julio. El solicitante que se haya opuesto expresamente según lo señalado en el resuelvo tercero, punto 4 de esta convocatoria, deberá aportar las certificaciones en los términos previstos en el artículo 22 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio. 2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.7 de la Ley general de subvenciones al que se refiere el artículo 11.1 de la Orden bases reguladoras; en ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas, entre otras personas, con: Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias: 1.ª Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente. 2.ª Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario. Se entiende por personas vinculadas, a estos efectos, aquellas en las que concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, aprobado por Real decreto 887/2006 (BOE 176, ). 3. Igualmente, los beneficiaros deberán cumplir con el resto de las obligaciones que, con carácter general, establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

11 Huité. Justificació i pagament d aquestes ajudes 1. El pagament d aquestes ajudes s efectuarà mitjançant transferència bancària segons el model de domiciliació bancària (annex II), presentat juntament amb l acceptació i es realitzarà prèvia justificació per part dels beneficiaris del compliment de les obligacions que a continuació es relacionen, mitjançant compte justificatiu de la despesa i de les activitats desenvolupades i resultats obtinguts, segons estableix l article 12.2 de l Ordre bases reguladores, els documents de les quals s adjuntaran al model de justificació que s acompanya a aquesta convocatòria com a annex IV: a) Memòria final del festival audiovisual o de l activitat/activitats cinematogràfiques realitzades, especificant les projeccions en valencià, adjuntant fullets, cartells i tota aquella documentació il lustrativa de l activitat que es considere oportuna. b) Declaració de les activitats realitzades que han sigut finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cadascun de les despeses incorregudes. b.1. En cap cas, computaran a aquests efectes: Despeses realitzades en material inventariable. Regals a assistents que no estiguen contemplats com a premi en les bases de l activitat que es tracte o s inferisca d aquestes que no se subsumeixen en el premi que s atorga. Despeses en serveis d hostalatge i restauració, excepte, en el cas de membres del jurat, membres dels equips artístics o tècnics de les produccions projectades o ponents, sempre que s acredite que són residents de municipis que es troben a una distància superior a 100 quilòmetres del municipi on es desenvolupa l activitat. Edició de publicacions alienes als continguts de l activitat encara que siguen objecte de presentació o d una altra activitat durant el desenvolupament d aquesta. b.2. Es podrà imputar a les despeses subvencionables les despeses en personal per a gestions de desenvolupament (màxim 3 mesos), i s hauran d adjuntar els contractes corresponents i, en el cas que es tracte de treballadors, TC1 i TC2 corresponents. c) Compte justificatiu en els termes previstos en l article 12 de l Ordre bases reguladores que contindrà els següents extrems: Justificants, factures, fins i tot electròniques i qualsevol altre document de valor probatori de la despesa efectuada, o qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeta acreditar el compliment de l objecte de la subvenció, datats en Justificants del pagament efectuat per un import mínim igual al de la quantitat subvencionada. No es podrà incloure com a despesa subvencionable l import de l IVA deduïble quan el beneficiari estiga obligat a realitzar declaració de l esmentat impost. Les factures hauran de complir el que es disposa pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE 289, ) i altra normativa vigent. En les factures i altres documents acreditatius de despesa haurà de constar com a únic destinatari l entitat beneficiària, i no s admetran les factures emeses a entitats o persones interposades en nom de la beneficiària, ni els pagaments realitzats per aquestes entitats o persones que no siguen les beneficiàries. En el cas de justificació mitjançant transferència bancària s aportaran les còpies dels resguards de les transferències realitzades. En el concepte de la transferència haurà de constar el nom del projecte. Igualment s aportarà còpia de l extracte bancari del càrrec en compte corresponent a l operació justificada, on es reflectisca el saldo anterior i posterior a aquesta. Si una mateixa transferència englobara diverses factures, s haurà d aportar relació detallada d aquestes. Si la forma de pagament és un xec o pagaré, el document justificatiu consistirà en un he rebut, signat i segellat pel proveïdor, en el qual ha d especificar-se la factura o documentació justificativa de la despesa al fet que correspon el pagament i la seua data, el número i la data del xec o la data del venciment del pagaré, i davall de la signatura ha d aparéixer el nom i NIF de la persona que signa, així com còpia de l extracte bancari del càrrec en compte corresponent a l operació justificada, on es reflectisca el saldo anterior i posterior a aquesta. Totes les despeses superiors a 500, es realitzaran mitjançant transferència bancària, xec o pagaré. En cas de pagaments en efectiu, fins a 500, el document justificatiu consistirà en: he rebut, signat i segellat pel proveïdor, en el qual ha Octavo. Justificación y pago de estas ayudas 1. El pago de estas ayudas se efectuará mediante transferencia bancaria según el modelo de domiciliación bancaria (anexo II), presentado junto con la aceptación y se realizará previa justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las obligaciones que a continuación se relacionan, mediante cuenta justificativa del gasto y de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, según establece el artículo 12.2 de la Orden bases reguladoras, cuyos documentos se adjuntarán al modelo de justificación que se acompaña a la presente convocatoria como anexo IV: a) Memoria final del festival audiovisual o de la actividad/actividades cinematográficas realizadas, especificando las proyecciones en valenciano, adjuntando folletos, carteles y cuanta documentación ilustrativa de la actividad se considere oportuna. b) Declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. b.1. En ningún caso, computarán a estos efectos: Gastos realizados en material inventariable. Regalos a asistentes que no estén contemplados como premio en las bases de la actividad de que se trate o se infiera de las mismas que no se subsumen en el premio que se otorga. Gastos en servicios de hospedaje y restauración, salvo, en el caso de miembros del jurado, miembros de los equipos artísticos o técnicos de las producciones proyectadas o ponentes, siempre que se acredite que son residentes de municipios que se encuentren a una distancia superior a 100 kilómetros del municipio donde se desarrolla la actividad. Edición de publicaciones ajenas a los contenidos de la actividad aunque sean objeto de presentación o de otra actividad durante el desarrollo de la misma. b.2. Se podrá imputar a los gastos subvencionables los gastos en personal para gestiones de desarrollo (máximo 3 meses), debiendo adjuntarse los contratos correspondientes y, en el caso de que se trate de trabajadores, TC1 y TC2 correspondientes. c) Cuenta justificativa en los términos previstos en el artículo 12 de la Orden bases reguladoras que contendrá los siguientes extremos: Justificantes, facturas, incluso electrónicas y cualquier otro documento de valor probatorio del gasto efectuado, o cualquier otro documento con validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención, fechados en Justificantes del pago efectuado por un importe mínimo igual al de la cantidad subvencionada. No se podrá incluir como gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando el beneficiario esté obligado a realizar declaración del mencionado impuesto. Las facturas deberán cumplir lo dispuesto por el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (BOE 289, ) y demás normativa vigente. En las facturas y demás documentos acreditativos de gasto deberá constar como único destinatario la entidad beneficiaria, no admitiéndose las facturas emitidas a entidades o personas interpuestas en nombre de la beneficiaria, ni los pagos realizados por dichas entidades o personas que no sean las beneficiarias. En el caso de justificación mediante transferencia bancaria se aportarán las copias de los resguardos de las trasferencias realizadas. En el concepto de la transferencia deberá constar el nombre del proyecto. Igualmente se aportará copia del extracto bancario del cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada, donde se refleje el saldo anterior y posterior a la misma. Si una misma transferencia englobase varias facturas, se deberá aportar relación detallada de las mismas. Si la forma de pago es un cheque o pagaré, el documento justificativo consistirá en un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse la factura o documentación justificativa del gasto a que corresponde el pago y su fecha, el número y la fecha del cheque o la fecha del vencimiento del pagaré, y debajo de la firma debe aparecer el nombre y NIF de la persona que firma, así como copia del extracto bancario del cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada, donde se refleje el saldo anterior y posterior a la misma. Todos los gastos superiores a 500, se realizarán mediante transferencia bancaria, cheque o pagaré. En caso de pagos en efectivo, hasta 500, el documento justificativo consistirá en: un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que

12 d especificar-se la factura o documentació justificativa de la despesa al fet que correspon el pagament i la seua data i davall de la signatura ha d aparéixer el nom i NIF de la persona que signatura. En cas que s hagen formalitzat contractes que tinguen un import igual o superior a (IVA exclòs), s acreditarà la sol licitud d almenys tres ofertes/pressuposts de tres proveïdors diferents, amb caràcter previ a l adquisició del compromís per a la prestació del servei o lliurament del bé, llevat que per les seues especials característiques no existisca en el mercat més que una empresa prestadora o subministradora o la despesa s haja realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció. 2. El termini per a presentar la justificació de la subvenció en els termes descrits en els apartats anteriors finalitzarà el dia 31 de desembre de Els crèdits pressupostaris afectes a aquesta convocatòria, disposats i no pagats per falta de justificació o per ser aquesta insuficient o incorrecta podran ser anul lats, i perdrà la persona beneficiària el dret a percebre la subvenció assignada a aqueixa anualitat. Sense perjudici de l anterior, la justificació que es presente fora del termini establit, comportarà per a la persona beneficiària l aplicació de les sancions que corresponguen, d acord amb el que es preveu en el punt 3 del resolc dècim d aquesta resolució. 3. En virtut del que es preveu en l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant la persona beneficiària no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social o tinga la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament. Nové. Concurrència de fonts de finançament S ajustaren al que s estableix en l article 15 de l Ordre bases reguladores, tenint en compte que les ajudes concedides mitjançant aquesta convocatòria estan acollides al règim de minimis establit en el Reglament UE 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L352, ), relatiu a l aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) a les ajudes de minimis. Deu. Incompliments, responsabilitat i règim sancionador 1. L Institut Valencià de Cultura es reserva igualment la possibilitat de modificar o deixar sense efecte la subvenció, en cas d incompliment d alguna de les obligacions imposades a les persones beneficiàries en els resols seté i huité, en els terminis i condicions assenyalades, observant sempre el principi de proporcionalitat al fet que es refereix l article 17.3.n de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Les resultes que puguen produir-se per les renúncies produïdes i les minoracions que es determinen per l aplicació de l indicat podran disposar-se de conformitat amb el que es disposa en l article 7.3 de l Ordre bases reguladores. 3. Les infraccions i sancions es resoldran de conformitat amb el que es disposa en l article 19 de l Ordre bases reguladores. Onze. Annexos Aquesta resolució inclou quatre annexos que s indiquen a continuació: Annex I. Sol licitud. Annex II. Domiciliació bancària. Annex III. Acceptació de la subvenció. Annex IV. Justificació de la subvenció. Dotze. Entrada en vigor Aquesta resolució produirà efectes l endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tretze. Recursos De conformitat amb el que s estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, el present acte, que posa fi a la debe especificarse la factura o documentación justificativa del gasto a que corresponde el pago y su fecha y debajo de la firma debe aparecer el nombre y NIF de la persona que firma. En caso de que se hayan formalizado contratos que tengan un importe igual o superior a (IVA excluido), se acreditará la solicitud de al menos tres ofertas/presupuestos de tres proveedores diferentes, con carácter previo a la adquisición del compromiso para la prestación del servicio o entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado más que una empresa prestadora o suministradora o el gasto se haya realizado con anterioridad a la concesión de la subvención. 2. El plazo para presentar la justificación de la subvención en los términos descritos en los apartados anteriores finalizará el día 31 de diciembre de Los créditos presupuestarios afectos a esta convocatoria, dispuestos y no pagados por falta de justificación o por ser esta insuficiente o incorrecta podrán ser anulados, perdiendo el beneficiario el derecho a percibir la subvención asignada a esa anualidad. Sin perjuicio de lo anterior, la justificación que se presente fuera del plazo establecido, conllevará para el beneficiario la aplicación de las sanciones que correspondan, de acuerdo con lo previsto en el punto 3 del resuelvo décimo de la presente resolución. 3. En virtud de lo previsto en el artículo de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o tenga la condición de sujeto deudor por resolución de procedencia de reintegro. Noveno. Concurrencia de fuentes de financiación Se ajustaran a lo establecido en el artículo 15 de la Orden bases reguladoras, teniendo en cuenta que las ayudas concedidas mediante esta convocatoria están acogidas al régimen de minimis establecido en el Reglamento UE 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE L352, ), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) a las ayudas de minimis. Diez. Incumplimientos, responsabilidad y régimen sancionador 1. El Institut Valencià de Cultura se reserva igualmente la posibilidad de modificar o dejar sin efecto la subvención, en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones impuestas a los beneficiarios en los resuelvos séptimo y octavo, en los plazos y condiciones señaladas, observando siempre el principio de proporcionalidad a que se refiere el artículo 17.3.n de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 2. Las resultas que puedan producirse por las renuncias producidas y las minoraciones que se determinen por la aplicación de lo indicado podrán disponerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Orden bases reguladoras. 3. Las infracciones y sanciones se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Orden bases reguladoras. Once. Anexos La presente resolución incluye cuatro anexos que se relacionan a continuación: Anexo I. Solicitud. Anexo II. Domiciliación bancaria. Anexo III. Aceptación de la subvención. Anexo IV. Justificación de la subvención. Doce. Entrada en vigor La presente resolución producirá efectos el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Trece. Recursos De conformidad con lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 8, 14 y 46 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, el presente acto, que

13 via administrativa, podrà ser recorregut potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s indiquen a continuació: a) El recurs de reposició haurà d interposar-se davant el president de l Institut Valencià de Cultura, com a òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d un mes a comptar des de l endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant els jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar des de l endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. València, 12 de juny de El president de l Institut Valencià de Cultura: Vicent Marzà Ibáñez. pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación: a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el presidente del Institut Valencià de Cultura, en calidad de órgano competente para conceder las ayudas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de València en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. València, 12 de junio de El presidente del Institut Valencià de Cultura: Vicent Marzà Ibáñez.

14 ANNEX I. SOL LICITUD D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE FESTIVALS DE CARÀCTER AUDIOVISUAL I ESDEVENIMENTS SINGULARS/ACTIVITATS CINEMATOGRÀFIQUES PER A L'ANY 2018 ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE CARÁCTER AUDIOVISUAL Y EVENTOS SINGULARES/ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS PARA EL AÑO 2018 A DADES DE L'ENTITAT SOL LICITANT / DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE ENTITAT SOL LICITANT / ENTIDAD SOLICITANTE CIF DOMICILI (VIA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (VÍA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE DNI CÀRREC / CARGO TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO Les notificacions electròniques es practicaran a través de l'adreça electrònica habilitada de la persona jurídica, o, si no, a través de la Carpeta Ciutadana del representant de l'entitat. A aquests efectes els interessats o els seus representants hauran de disposar de certificat o signatura electrònica./ Las notificaciones electrónicas se practicarán a través de la Dirección Electrónica Habilitada de la persona jurídica, o, en su defecto, a través de la Carpeta Ciudadana del representante de la entidad. A estos efectos los interesados o sus representantes deberán disponer de certificado o firma electrónica. C DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (NOMÉS PER ALS AJUNTAMENTS) DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO (SÓLO PARA LOS AYUNTAMIENTOS) PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO D SOL LICITUD / SOLICITUD D'acord amb la convocatòria sobre ajudes per a la realització d'activitats de caràcter audiovisual promogudes pels ajuntaments, entitats depenents d'aquests i entitats sense ànim de lucre, SOL LICITA una ajuda econòmica per a la realització de la programació que s'exposa, ja que d'acord amb les bases, posseeix els requisits que se sol liciten i es compromet al compliment de les obligacions. De acuerdo con la convocatoria sobre ayudas para la realización de actividades de carácter audiovisual promovidas por los ayuntamientos, entidades dependientes de éstos y entidades sin ánimo de lucro, SOLICITA una ayuda económica para la realización de la programación que se expone, ya que de acuerdo con las bases, posee los requisitos que se solicitan y se compromete al cumplimiento de las obligaciones. NOM DEL FESTIVAL O ACTIVITAT CINEMATOGRÀFICA / NOMBRE DEL FESTIVAL O ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA DATA INICI / FECHA INICIO DATA FI / FECHA FIN PRESSUPOST DEL FESTIVAL/ACTIVITAT / PRESUPUESTO DEL FESTIVAL/ACTIVIDAD NÚM D'EDICIONS O JORNADES / Nº DE EDICIONES O JORNADAS E ACTIVITAT PER A LA QUAL SOL LICITA AJUDA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA AYUDA Festival de caràcter audiovisual / Festival de carácter audiovisual Nacional Internacional (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN Activitat cinematogràfica / Actividad cinematográfica Cicles / Ciclos Mercats, jornades professionals, materclass i altres esdeveniments / Mercados, jornadas profesionales, materclass y otros eventos Concursos cinematogràfics / Concursos cinematográficos DECLARACIÓ D'AJUDES SOL LICITADES O REBUDES F DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS O RECIBIDAS 1.- Declara que, per als mateixos costos subvencionables, esta ajuda: / Declara que, para los mismos costes subvencionables, la presente ayuda: NO ha obtingut ni sol licitat cap ajuda d'estat / NO ha obtenido ni solicitado ninguna ayuda de Estado SÍ que ha obtingut o sol licitat les ajudes d'estat següents: / Sí que ha obtenido o solicitado las siguientes ayudas de Estado: ORGANISME CONCEDENT ORGANISMO CONCEDENTE INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA OBJECTE DE L'AJUDA OBJETO DE LA AYUDA (1) Intensitat màxima d'ajuda d'estat autoritzada per la UE per a este tipus d'ajuda Intensidad máxima de ayuda de Estado autorizada por la UE para este tipo de ayuda (2) Percentatge que representa l'ajuda percebuda respecte dels costos subvencionables Porcentaje que representa la ayuda recibida respecto de los costes subvencionables INTENSITAT MÀXIMA D'AJUDA (1) INTENSIDAD MÁXIMA DE AYUDA (1) IMPORT CONCEDIT ( ) IMPORTE CONCEDIDO ( ) % QUE REPRESENTA L'AJUDA (2) % QUE REPRESENTA LA AYUDA (2) 12/06/18 DIN - A4 CHAP - IAC IA E

15 ANNEX I. SOL LICITUD D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE FESTIVALS DE CARÀCTER AUDIOVISUAL I ESDEVENIMENTS SINGULARS/ACTIVITATS CINEMATOGRÀFIQUES PER A L'ANY 2018 ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE CARÁCTER AUDIOVISUAL Y EVENTOS SINGULARES/ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS PARA EL AÑO 2018 DECLARACIÓ D'AJUDES SOL LICITADES O REBUDES F DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS O RECIBIDAS 2.- En l'exercici fiscal present, i en els dos exercicis fiscals anteriors: / En el ejercicio fiscal presente, y en los dos ejercicios fiscales anteriores: NO ha obtingut ni sol licitat cap ajuda de minimis / NO ha obtenido ni solicitado ninguna ayuda de minimis SÍ que ha obtingut o sol licitat les ajudes de minimis següents (3): / Sí que ha obtenido o solicitado las siguientes ayudas de minimis (3): ORGANISME CONCEDENT ORGANISMO CONCEDENTE OBJECTE DE L'AJUDA OBJETO DE LA AYUDA IMPORT CONCEDIT ( ) IMPORTE CONCEDIDO ( ) DATA DE LA CONCESSIÓ FECHA DE LA CONCESIÓN (3) Import màxim d'ajuda de minimis concedides: en l'exercici fiscal present, i en els dos exercicis fiscals anteriors ( euros en el cas d'empreses del sector de transport per carretera) Importe máximo de ayuda de minimis condedidas: en el ejercicio fiscal presente, y en los dos ejercicios fiscales anteriores ( euros en el caso de empresas del sector de transporte por carretera) G DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA La proposta artística del festival o l'esdeveniment de què es tracte degudament documentada, amb el programa d'activitats detallat i el pressupost previst degudament desglossat. / La propuesta artística del festival o del evento de que se trate debidamente documentada, con el programa de actividades detallado y el presupuesto previsto debidamente desglosado. Una memòria, segons els casos, del festival o dels esdeveniments de caràcter audiovisual realitzats per l'entitat sol licitant durant l'any Una memoria, según los casos, del festival o de los eventos de carácter audiovisual realizados por la entidad solicitante durante el año S'incorporarà a més a aquesta memòria el nombre d'edicions del festival o una succinta referència als esdeveniments singulars realitzats en anys anteriors; llevat que se sol liciti ajuda per a la primera edició. / Se incorporará además a dicha memoria el número de ediciones del festival o una somera referencia a los eventos singulares realizados en años anteriores; salvo que se solicite ayuda para la primera edición. Només associacions de professionals: Inscripció en el Registre d'associacions, estatuts vigents i relació actualitzada de membres de la junta directiva de l'entitat. / Solo asociaciones de profesionales: Inscripción en el Registro de Asociaciones, estatutos vigentes y relación actualizada de miembros de la junta directiva de la entidad. Resta d'entitats sense ànim de lucre: Declaració responsable del representant d'absència d'ànim de lucre i l'aportació d'una còpia dels estatuts de l'entitat on consti aquest extrem / Resto de entidades sin ánimo de lucro: Declaración responsable del representante de ausencia de ánimo de lucro y la aportación de una copia de los estatutos de la entidad donde conste este extremo. Documents que acrediten els mèrits objecte de baremació degudament diferenciats de la resta. En el cas que s'incloguin en la proposta artística hauran de contemplar, a més, en un apartat propi. / Documentos que acrediten los méritos objeto de baremación debidamente diferenciados del resto. En el caso de que se incluyan en la propuesta artística deberán contemplarse, además, en un apartado propio. (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN H DECLARACIONS RESPONSABLES / DECLARACIONES RESPONSABLES Que d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment d'ocupació de les persones amb discapacitat (marque's el que procedisca): / Que de acuerdo con lo que establece el artículo 5 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento de empleo de las personas con discapacidad (márquese lo que proceda): Compleix amb la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat. Cumple con la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad. Sí té treballadors amb discapacitat. Nombre de treballadors: Sí tiene trabajadores con discapacidad. Número de trabajadores: No té treballadors amb discapacitat. No tiene trabajadores con discapacidad. Està exempta d'aquesta obligació. Está exenta de dicha obligación. La persona que subscriu, MANIFESTA que l'entitat o persona sol licitant no està sotmesa a cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, d'acord amb el que disposa el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i per tant: - Que no ha sigut condemnada per mitjà de sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques - Que no ha sol licitat la declaració de concurs, no ha sigut declarada insolvent en qualsevol procediment, no ha sigut declarada en concurs, no està subjecta a la intervenció judicial i no ha sigut inhabilitada conforme a la Llei Concursal sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. - Que no ha donat lloc, per causa de la qual haja sigut declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte amb l'administració - Que no està sotmesa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que tinguen la representació legal d'altres persones jurídiques, a algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de l'administració General de l'estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establits en esta o en la normativa autonòmica que regule estes matèries. - Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents - Que no té la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal - Que no ha sigut obligat al reintegrament de subvencions o, si és el cas, estar al corrent d'estes. - Que no ha sigut sancionat mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions segons esta llei o la Llei General Tributària. La persona que suscribe, MANIFIESTA que la entidad o persona solicitante no incurre en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y por tanto: - Que no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas - Que no ha solicitado la declaración de concurso, no ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, no ha sido declarada en concurso, no está sujeta a intervención judicial y no ha sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. - Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato con la Administración - Que no está incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. - Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. - Que no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal - Que no ha sido obligado al reintegro de subvenciones o, en su caso, estar al corriente de las mismas - Que no ha sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o la Ley General Tributaria. INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA 12/06/18 DIN - A4 CHAP - IAC IA E

16 ANNEX I. SOL LICITUD D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE FESTIVALS DE CARÀCTER AUDIOVISUAL I ESDEVENIMENTS SINGULARS/ACTIVITATS CINEMATOGRÀFIQUES PER A L'ANY 2018 ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE CARÁCTER AUDIOVISUAL Y EVENTOS SINGULARES/ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS PARA EL AÑO 2018 CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ) I CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN) D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els assenyalats a continuació. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación. En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-ho a continuació, quedant obligat a aportar els documents corresponents en els termes que exigeixen les normes reguladores del procediment. En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. No autoritze l'obtenció de les dades d'identitat (DNI o document equivalent en cas d'estrangers) de la persona sol licitant o, en el seu cas, del representant legal. No autorizo la obtención de los datos de identidad (DNI o documento equivalente en caso de extranjeros) de la persona solicitante o, en su caso, de su representante legal. No autoritze l'obtenció de les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'agència Tributària estatal. No autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria estatal. No autoritze l'obtenció de les dades d'estar al corrent en els pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social. No autoritze l'obtenció de les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'agència Tributària autonòmica. No autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria autonómica., d de (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN Firma: Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE 12/06/18 DIN - A4 CHAP - IAC IA E

17

18

19

Sitemap