"ASSOCIACIÓ DE MALAL TS REUMÁTICS, FIBROMIÁLGICS> ~S2.~i~:'-'


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download ""ASSOCIACIÓ DE MALAL TS REUMÁTICS, FIBROMIÁLGICS> ~S2.~i~:'-'"

Transcripción

1 , ~..... ~~-;:.~/-----~.:~... / "-:-~.::- \':;:., - ~""TII~' \ ~ EST ATUTS DE LA _: ~:~ /... ~~-.."..... i!... ~.- / //.~'" "ASSOCIACIÓ DE MALAL TS REUMÁTICS, FIBROMIÁLGICS> ~S2.~i~:'-' IDE LA SíNDROME DE FATIGA CRÓNICA H Capítol 1.La denominació, els fins i el domicili Article 1 Amb la denominació "ASSOCIACIÓ DE MALAL TS REUMÁTICS, FIBROMIALGICS I DE LA SíNDROME DE FATIGA CRONICA", abreujadament "AMARE" es constitueix I'Associació, amb autonomía propia i sense dependéncies orqániques estrangeres, sense perjudici de la seva vinculació amb organismes internacionals, i sense dependencia de I'Administració Pública, partits polltics i qualsevol a!tra associació sindical o religiosa. Aquesta assocíació, d'árnbit territorial andorrá, té personalitat jurídica propia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats es regiré per les disposicions legals vigents i pels presents estatuts. Té un carácter representatiu, de lliure adhesió, democrátic i reivindicatiu. Article 2 Els fins de j'associació són: 1.- Aconseguir el reconeixement medie, institucional i social, i per les Administracions públiques, de les malalties reumátiques, la Fibrorniálqia i la rnalattia anomenada Síndrome de Fatiga Crónica (Chronic Fatigue Syndrome o CFS) o encefalomielitis miálgica (Myaigic Encephalomyelitis o ME). 2.- La difusió d'informació a metges d'assisténcia primaria, i d'altres especíalitats, i de tots els departaments adients de tots els serveis sanitaris, per garantir un adequat coneixement de les malalties i. una adequada atenció médica i sanitaria als afectats. 3.- La promoció de centres o unitats assistencials d'ajut i suport als afectats i familiars per I'adequada atenció ñsica, psicológica per a la integració social. 4.- La consecució de l'aplicació immediata de tractaments en proves o definitius pels afectats mitjancant la creació deis adients grups de control sanitari. 5.- El trasllat a etges malalts d'informació degudament acreditada evitant intromissions no científicament acreditades :, d'informacions completament errónies, alarmistes i contraproduents. 24

2 ..:.<~,~:-.- /_~~ =- /" \ "~'''' -. f.~iiti, \ S-'. illf"" ' : I \ \fo< o~' -;~ -~~ /1..., ~:..~'~(~'- 6.- L'efectiva investigació de tractaments definitivament curatius, o '. ': '~\./ quan menys pal liatius. 7.- La promoció de protocols medies per un correcte diagnóstic i tractament, per tal d'evitar la incorrecció deis primers i, tractaments completament ineficacos i fins i tot temeraris o flagrantment perjudicials pels afectats. d v 8.- La revisió de tots els diagnosticats i afectats a la data de creació de!'associació conforme a aquells protocols medies, i per les autoritats sanitáries competents. 9.- El reconeixement per I'administració sanitaria com a rnalalties que, en els determinats casos que procedeixi, poden provocar invalidesa o incapacitat professional 10.- La creació d'un cens d'afectats i, I'elaboració de les oportunes estadístiques informatives que hagin de servir per col-laborar en la investigació i curació de la ma!altia, així com la incidencia i prevalencia social de la mateixa. Article 3 1.-EI domicili social es fixa provisionalment a CI Mossén Enric Marfany 3" 2 n (3r i 4 a ), d'andorra la Ve 11a, teléfon Podrá trasiladar-se a qualsevol altre lioc dins del Principat per acord de la Comissió de Coordinació. També per acord de la Comissió de Coordinació podran obrir-se locals a altres indrets. 2.-L'ambit d'acció territorial en que I'associació desplega principalrnent les seves funci ns és el Principat d'andorra. Capítol 11.Els membres de l' Associació, els seus drets les seves obligacions Article 4 Poden formar part de l'associació els malalts afectats per les dolencies, així con les persones especia/ment sensibilitzades per a aquestes malalties. Cal ser major d'edat pero, es permet ser membres als pares o tutors de persones aenors d'edat. Poden ser membres els ciutadans andorrans i els estrangers residents legalment al pais. També en podran ser socis els estrangers no residents a Andorra, seguint les condicions establertes en l'apartat 2 de l'article 4t de la Llei Qualificada d'associacions. També podran formar part de I'Associació persones que amb ia condició de "membres voluntaris, honorífics o protectors", vulguin participar per aportar coneixements científics i d'ínterés per I'objecte de í'assoctació, aixl com contribucions económiques o d'altra mena. 25

3 c( v.\\-~:~ ':::_~~ - /...-~...I-::~\.../ ("~ Co I ~bj.l.l1i u!t;&\ < " :Zprr - ::o,,,. ~,WLR ;, A aquests efectes s'haura de presentar una sol-licitud per escrit a al\ ~ Comissió de Coordinació, la qual prendrá una decisió sobre aixó en I~'~:<,.J. ;)'~l\~'~::>~/ primera reunió que tingui lioc i la comunicara, per a la seva ratificació, en -----~ l'assemblea General més immediata. Article 5 Són drets deis membres de l'associació: -Assistir amb veu i vot a les reunions de I'Assemblea General. -Elegir o ser elegits per als 1I0cs de representació o per exercir cárrecs directius o de coordinació. -Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas. -Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de I'Associació, d'acord amb les normes legals i estatutáries. r/ 1/ ;0;' -Exposar a l'assemblea i a la Comissió de Coordinació tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de I'Associació i més eficac la realització deis objectius socials básics. -Sollicitar i obtenir explicacions sobre I'administració i la gestió de la Comissió de Coordinació o deis mandataris de l'associació. -Ésser escoltats préviament a I'adopció de mesures disciplináries. -Rebre informació sobre ies activitats de l'associació. -Fer ús deis serveis comuns que I'Associació estableixi o tingui a la seva disposició. -Formar part deis grups de treball. -Posseir un exernplar deis estatuts. -Consultar els liibres de l'associació, de conformitat amb la normativa legal establerta a I'efecte, i amb respecte al dret a la intirnitat de tots els afectats. Article 6 Són deures deis membres de l'associació: -Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-ies. -Contribuir al sostenime t de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions económiques tixades pels estatuts aprovades d'acord amb aquests. -Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutáries. Acatar i complir els acords válidarnent adoptats pels órgans de govern de!'associació. 3 26

4 /:~~; :',/,~.... é... /...~ ~~\ Article 7.'~./ -lrnñi~ ; \ J 1 \:~""f:,:r;'~':' ',. (-'Wl:~~ 1 1,'~'7~-:~" :..,- /~/ "\,, Són causes per ser donat de baixa de l'associació: '...,\ "-~~-=-,.'-?!f5)j, -Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Comissió de Coordinació. -No satisfer les quotes fixades. -No complir les obligacions estatutáries. Capítollll. Órgans de l'associació. L'Assemblea General. Article 8 1.-L'Assemblea General és l'órqan sobira de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. 2.-Els membres de I'Associació, reunits en Assemblea General legalment constiturda, decideixen per majoria els assumptes que són competencia de l'assemblea. (/ 1/ í )(/ ~/~ 3.-Tots els membres queden subjectes als acords de l'assemblea General, incloent-hi els absents, ele::qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. Article 9 L'Assemblea -Modificar General té 'es facultats següents: els estatuís -Elegir i separar els membres de l'orqan de govern i controlar-ne I'activitat. -Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i I'import de ia contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'órqan de govern. -Acordar la dissolució de l'associació. -lncorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. -Aprovar el reglament de réqirn interior. -Acordar la baixa o la seoaració definitiva, amb un expedient preví, deis associats i les associades. -Conéixer les sol-licituds presentades per a ésser soci o socia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent a la de la separació definitiva. -Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directarnent atribulda a cap altre órgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un carácter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'assemblea General..f. 27

5 Article L'Assemblea Genera! mínim un cop I'any, dins deis setembre i novembre. I,_~mI _.<~-;:~ ~'Áj-~:-'"..-..:. '/-~~úo> 1.'-. l"'...\ I "( ~,.. -. ~».. ' 6:,ui'" I I \~J' ';:'r>~,~'-> es reuneix en sessió ordinaria com a::~:'..:.;!.ss':l~\;':~/ mesos compresos entre gener i juny, i -----~ ' I " Ct 2.-L'organ de govern pot convocar l'assemblea general amb carácter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de ter quan ho sollicif un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lioc dins el termini máxirn de 20 dies, a comptar a partir de la sol licitud. Article L'Assemblea és convocada per l'órqan de govern rnitiancant una convocatoria, que ha de contenir, com a mínim, I'ordre del dia, el!loc, la data i I'hora de la reunió. 2.-La convocatoria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data e la reunió, individualment i rnitjancant un escrit adrecat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació. 3.-Les reunions de l'assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, I'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Comissió de Coordinació. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix cárrec a la Comissió de Coordi nació. 4.-1;1 secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text deis acords adoptats, el resultat numéric de les votacions i la!lista de les persones assistents. Al cornencarnent de cada reunió de l'assemblea General es liegeix I'acta de la sessió anterior a ti que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, I'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició deis socis al local social. Article L'Assemblea general es constitueix válidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. 2.-Un mínim del 10% deis associats pot sol licitar a l'órqan de govern la inclusió en I'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s' a convocat l'assemblea, sempre que ho facin amb una antelació mínima de vuit dies abans de la celebració de I'Assemblea. La presa d'acords sobre aquestes qüestions es reqirá pel que regula I'article 18, 7) de la Llei Qualificada d'associacions de 29 de Desembre del Article En les reunions de l'assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació. 2.-Els acords es prenen per rnajona simple de vots deis socis presents o representats. Únicament es podran delegar un rnáxirn de cinc 5 28

6 vots, per soci representant. 3.-Per adoptar acords sobre la separació deis membres, la modificació deis estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts deis assistents. En qualsevol cas, I'elecció de la Comissió de Coordinació, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa deis socis presents o representats. 4.-Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una copia de la liista deis socis i deis seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president. Capitol IV. La Comsssió de Coordinació o Junta Directiva Article Regeix, administra r representa l'associació la Comissió de Coordinació, que componen el president, el vice-president, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests cárrecs han de ser exercits per persones diferents. Les persones que portin el trebali executiu podran ésser remunerades per acord de I'Assemblea General a proposta de la Comissió de Coordinació. 2.-L'elecció deis membres de la Comissió de Coordinació, que han de ser associats, es fa per votació de l'assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el cárrec. 3.-EI nomenament i el cessament deis cartees han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'associacions. ArtBcle E!s membres de a Comissió de Coordinació exerceixen el cárrec durant un període de quatre anys sense perjudici que puguin ser reelegits. 2.-EI cessament deis cárrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per: -dimissió voluntaria presentada per escrit de I'interessat a I'efecte. - malaltia que incapaciti per exercir e! cárrec. - baixa com a membre de l'associació. -sanció per una falta comesa en I'exercici del cárrec, imposada d'acord amb el que estableix I'article 13.3 deis estatuts. -cessament per actes o declaracions públiques o privades 6 29

7 '- -.. ;:~~.~ -I ~"?:"" N '.,... '~::~:~:,.i ~~11 ~ \ :>contraries a I'esperit d'aquests estatuts."?:\-.~ /~I. 3.- Les vacants que es produeixin en la Comissió de Coordinació-~:~\~.,.(~~. s'han de cobrir en la primera reunió de l'assemblea General que'--.:.'-.. tingui lioc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el cárrec vacant. Article 16 La Comissió de Coordinació té les facultats següents: -Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions directrius que aquesta estableixi. -Prendre els acords que caigui en relació amb la cornpareixenca davant d' organismes públics i privats i, si s'escau, per exercir tota mena d'accions leqals i interposar els recursos pertinents. -Proposar a l'assemblea General la defensa deis interessos de l'associació. -Proposar a l'assemblea General la defensa de I'establiment de les quotes que els membres de J'Associació han de satisfer. -Convocar les assemblees generals i controlar que es compleíxin els acords que s'hi adoptin. -Presentar el balanc i I'estat de comptes de cada exercici a l'assemblea General perqué els aprovi, i confeccionar els pressupostos de I'exercici següent. -Contractar els empleats que l'associació puguí tenir. -Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perqué els serveís funcionin amb normalitat. -Crear grups de treball per aconseguir de la manera més eficient els fins de l'assocíació, i donar suport els actes que aquests grups projectin dur a terme. -Nomenar els socis que s'hagin d'encarregar de cada grup de trebaíl, a proposta deis mateixos grups. -Dur a terme les gestions necessáries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts, i I'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un /loc de convivencia i comunicacíó i també un centre de recuperació ciutadana. -Obrir comptes corrents i IIibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crédit d'estalvi i disposar deis fons que hi hagi en aquest dipósit. La disposició deis fons es determina a f'article 29. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne cornpte en la primera reunió de la Assemblea General. -Qualsevol altra facultat que no estigui atributda d'una manera específica a algun altre órgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament. 7-3Q

8 /'.. ~.. ",-, /..~.:<~.-~-_._---<-..'-:.:..:::,,'::; /," ;:;:z '-O "\C; \ : T' í ~~frn:,><, l' Article 11 ' '; f.~lt~ ; / J,,.;~\~--/-., 1.-La Comissió de Coordinació és convocada pel president \afuo~::-: :;(( una antelació minima de tres dies, fixant lioc, data i I'hora de la reunic/( :)'~ ' I'ordre del dia. Un terc deis membres de la Comissió poden sol licitar-ne al president la convocatoria, que aquest haura d'efectuar en el termini rnáxirn de cinc dies. Un ten; deis membres d la Comissió poden sol-licitar la inclusió d'una qüestió en I'ordre del dia, amb una antelació de quaranta vuit hores a la reunió. 2.-S'ha de reunir en sessió extraordinaria quan la convoqui amb aquest carácter el president o bé si ho sol-lícita un terc deis membres que la componen. Article La Comissió de Coordinació queda constiturda válidarnent si ha estat convocada amb anticipació hi ha un quórum de la meitat més un en primera convocatoria i sigui quin sigui el nombre d'assistents en la segona que sera mitja hora més tardo 2.-Els membres de la Comissió de Coordinació s'obliguen a assistir a totes les reuníons q e es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assisténcia del president o del secretari sera sempre necessaria. 3.-La Comissió de Coordinació pren els acords per majoria simple de vots deis assistents. Article La Comissió de Coordinació pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, arnb el vot favorable de dos tercos del seus membres. 2.-També pot nomenar, amb el mateix quórum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confi'i amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada caso Article 20 Els acords de la Comissió de Coordinació s'han de fer constar en el liibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Comissió de Coordinació, s'ha de liegir l'acta de la sessió anterior perqué s'aprovi o es rectifiqui, si procedeix. Capitel V. E! prestdent el vlce-presldent Article 2'1 Són própies del president les funcions següents: 1. Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'assemblea General i de la Comissió de Coordinació. Presidir i dirigir els debats, tant de l'assemblea General, com de la Comissió de Coordinació 2. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 3. Establir la convocatoria de les reunions de l'assemblea General i 3 1

9 de la Comissió de Coordinació. 4. Visar les actes i e!s certificats confeccionats pel secretari l'associació. 5. Les atribucions restants própies del cárrec i aquelles per a les quals el deleguin l'assemblea General o la Comissió de Coordinació. v El president és substitutt, en cas d'absencia o malaltia, pel vicepresident, el secretari, o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. Capitol Article 22 VI. El tresorer! el secretari El tresorer té com a funció la custodia i el control deis recursos de l'associació, com també I'elaboració del pressupost, el balanc i la liquidació de comptes. Porta un liibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Comissió de Coordinació, les quals han d'ésser visades préviament pe! president, i ingressa el que sobra en dipósits oberts en establiments de crédit i d'estalvi. Article 23 El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'assemblea General i la Comissió de Coordinació, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar elllibre de registre de socis. Capital VII. Les ísaions o grups de treball Article La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'informar a la Comissió de Coordinació i explicar les activitats que es proposen dur a terme. 2.-La Comissió de Coordinació s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats deis quals Ii han de presentar un cop al mes u informe detallat de les seves actuacions. 3.-Es recomana, la constitució de la Comissió de Malalts de Flbrorniálqia i la Comissió de Malalts de Síndrome de Fatiga Cró ica, per les seves especials circumstancies. Capítol Article 25 VIII. El regim económic Aquesta Associació no té patrimoni fundacional. At1icie 26 Els recursos económics de l'associació es nodreixen de: Les quotes que fixa l'assemblea General per als seus membres Les subvencions oficials o particulars. 9 32

10 (\f- Les donacions, les heréncies o els liegats. Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se. Article 27 Tots els membres de I'Associació tenen!'obligació de sostenir-la económicament, mitjanc;ant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'assemblea General, a proposta de la Comissió de Coordinació. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periódiques mensuals -que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Comissió de Coordinació- i quotes extraordináries. Article 28 L'exercici económic coincideix amb I'any natural i queda tancat el 31 de desembre. Article 29 En els comptes corrents o liibretes d'estalvis obertes en establiments de crédit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures de; president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar deis fons caldran dues signatures mancomunades. Capítol IX. Régim áisciplinari Article L'órgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lieus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a la expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reqlament interno 2.-EI procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüencia d'una denúncia o comunicació. La Comissió de Coordinació nomena un instructor, que tramita I'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiencia previa del presurnpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, I'adopta aquest órgan de govern. 3.-Els socis sancionats q e no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden solíícítar Que s'hi pronunci'i l'assemblea General, que les confirmara o bé acordara les resolucions de sobreseiment oportunes. Capital X. Impugnació Articie 31 'acords Els acords de I'Assemblea General i de la Junta Directiva o Comissió de Coordinació, es faran constar per escrit, en una Acta que siqnará el Secretari amb el vist i plau del President. Oui voti en contra d'un acord PO! demanar, en la mateixa reunió on s'ha pres, que el seu vot consf en I'Acta. io. 33

11 .-._~',---: ~,'.,....-"'/6~ '':::->''~C...;.\, ::'"',/ ir~nfi')$'j \ ~ \, '1 ~~b!k.:&,), Article 32 ',i,. ~.$ i I Qualsevol associat té dret a sol-licitar i a obtenir copia, total o \~-'>f[ ú",,\.\..;.~/ parcial de l'acta de les reunions de I'Assemblea General i de la Junta -, _SS_.- Directiva o Comissió de Coordinació. Aquestes copies seran certificades pel Secretari. Article 33 Els socis que hagin fet constar en I'Acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o als presents estatuts, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d'uns altres socis o deis interessos de I'Associació, dins els 30 dies següents a la seva adopció. Article 34 Els socis que hagin impugnat un acord poden sol-licitar al Registre I'anotació marginal de la impugnació. Article 35 L'Assemblea General, en sessió extraordinária.pot acordar, per majoria absoluta deis assistents i deis representats, que una determinada controversia sigui sotmesa a arbitratge en la forma i procediment que la mateixa determini. En el supósit de sorgir discrepáncies en la designació de I'arbitratge o arbitratges, sobre I'atorgament de I'escriptura de compromís, o la determinació de les qüestions a resoldre, i en el cas de que eí conflicte sigui entre socis i I'Associació, les parts es sotmetran a la Jurisdicció deis Tribunals Andorrans. Capitol Article 36 XI. Ob~Bgac ons docurnentals L'Associació ha de portar un liibre registre de socis, un liibre d'actes, un liibre inventari de béns, i els liibres de comptabilitat que corresponguin a les seves activitats. Aquests liibres han d'ésser diligenciats pel Registre d'associacions, i firmats pel President i Secretari. Aquests liibres podran ser consultats per tots els associats. Capital XU. la dlssolució Articie 37 L'associació tindrá una durada lndeñruda.l'associació pot ser dissolta si ho acorda l'assemblea General, convocada amb carácter extraordinari expressament per a aquest fi. Article Un cop acordada la dissolució, l'assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació deis béns i 11 34, I

12 :.:~~~~~~\.c,::~" ;/.~;u~,\.; i -:-/ ' f5..tii~ ~ drets de l'associació, com a la finalitat, I'extinció i la liquidació Icf~< _~) : qualsevol operació pendent. -;'2~:~(~~. ~: ~ ~sa'--\',.: 2.-L'Assemblea esta facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 3.-Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que hagin contret voluntáriarnent. 4.-EI romanent net que resulti de la liquidació s'ha de I/iurar directament a I'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'árnbit territorial d'actuació de l'assocíació, s'hagi caracteritzat més en la seva activitat a favor d'obres beneñques. 5.-Les funcions de liquidació i d'execució deis acords a que fan referencia els apartats anteriors d'aquest mateix article són competencia de la Comissió de Coordinació si l'assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada. Andorra la Vella, 01 de Gener de 2004 ~. Signa~ tots els socis fund~adors er.(7. ~~~~~~ / ~. Rosa Maria Sorribes Forcada Josepa Cantos Mesa Xavier Tomas Aparicio DISPOSICIONS T~_ SITORIES PRIMERA.- Els signants de la sol licitud d'autorització de l'associaci6 es constitueixen en comissió gestora provisional, que assurnirá les funcions de la Comissió de Coordinació des del moment de I'autorització del M.I. Govern (o de la inscripció) i fins que se celebri la Junta General Constitutiva, per convocatoria de la própi Comissió. SEGONA.- La primera Junta Directiva procedirá a tramitar els expedients d'admissió de tots els afiliats que hagin participat en I'Assemblea General Constitutiva, verificant que tots el/s reuneixen e/s requisits necessaris per a ésser admesos com a afiliats. A tal efecte, solñcitará als interessats el liiurament deis documents acreditatius, i procedirá a "obertura d'un expedient per a cada afiliat, i a la pertinent inscripció en el liibre registre de afiliats

Sitemap