UNIVERSITAT DE VALÈNCIA FACULTAT DE MAGISTERI DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR GUIA DOCENT


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "UNIVERSITAT DE VALÈNCIA FACULTAT DE MAGISTERI DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR GUIA DOCENT"

Transcripción

1 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA FACULTAT DE MAGISTERI DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR GUIA DOCENT INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN DISCAPACITAT INTEL!LECTUAL PROFESSORA: CLAUDIA GRAU RUBIO CURS

2 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - FACULTAT DE MAGISTERI DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR GUIA DOCENT: "INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN DISCAPACITAT INTEL!LECTUAL" PROFESSORA: CLAUDIA GRAU RUBIO - CURS Codi: RESUM Les últimes definicions de la AAIDD (Associació Americana de Discapacitat Intel!lectual i Discapacitats del Desenvolupament) han introduït nous aspectes a considerar en la discapacitat intel!lectual: la reformulació de la conducta adaptativa i la necessitat de proporcionar els suports necessaris perquè el xiquet puga tenir un funcionament òptim en els diferents contextos en els quals desembolica. Gràcies a l'avanç de la medicina, coneixem millor les característiques físiques i neurològiques associades a les diferents síndromes, la qual cosa permet desenvolupar protocols d'actuació per a la millora de la salut, i estratègies educatives diferenciades i adaptades a la manera en què processen la informació aquests xiquets. Les persones amb discapacitat intel!lectual presenten problemes en el llenguatge, percepció, atenció, memòria, processos executius i alteracions comportamentals. La resposta educativa ha de tenir en compte tots aquests aspectes per a desenvolupar estratègies educatives en contextos inclusius que eliminen i compensen les barreres de l'aprenentatge d'aquests estudiants. Les polítiques educatives basades en la inclusió han permès que molts xiquets amb discapacitat hagen aconseguit nivells educatius abans impensables, i que s hagin desenvolupat nous valors socials que han minimitzat o eliminat l'estigma social associat a aquesta discapacitat i permès una major integració i participació en la societat. 2. REQUISITS PREVIS. Aquesta assignatura s'imparteix en el tercer curs del grau del títol de Mestre d'educació primària. Encara que no existeixen requisits previs, és recomanable que els estudiants hagen adquirit les competències establides en les assignatures Psicologia del Desenvolupament, Psicologia de l'educació, Didàctica i Organització Escolar, que s'imparteixen en primer curs i, especialment, la de Necessitats Educatives Especials que s'imparteix en segon, ja que són el punt de partida per a comprendre el desenvolupament excepcional de les persones amb discapacitat intel!lectual i amb dany cerebral i la intervenció subsegüent. 3. COMPETÈNCIES - Conèixer les variables físiques, psicològiques i socioambientals que estan directament relacionades amb dificultats en els processos d ensenyament/ aprenentatge dels alumnes amb discapacitat intel!lectual i dany cerebral. - Detectar i intervindre eficaçment davant de la discapacitat intel!lectual i dany cerebral. - Organitzar les activitats educatives del centre escolar atenent a les necessitats educatives especials de l'alumnat amb discapacitat intel!lectual i dany cerebral. - Ensenyar l'alumnat amb discapacitat intel!lectual a comunicar-se utilitzant el sistema de comunicació que els resulte més adient.

3 - Realitzar adaptacions curriculars per a atendre estudiants amb necessitats educatives derivades de discapacitat intel!lectual i dany cerebral. - Conèixer i utilitzar adequadament els instruments que les tecnologies de la informació i la comunicació oferisquen per al tractament educatiu. - Aconseguir la integració progressiva de cada estudiant en la comunitat escolar, segons els seus trets físics, psicològics i sociològics - Saber establir xarxes de cooperació amb institucions i famílies i utilitzar de manera adient) els recursos públics i privats per a atendre a les necessitats educatives. - Articular i desenvolupar una acció tutorial eficaç en tots els àmbits." 4. RESULTATS D'APRENENTATGE - L'alumne coneix, analitza, avalua i identifica les dificultats d'aprenentatge de l'alumnat amb discapacitat intel!lectual i dany cerebral i les repercussions que el seu desenvolupament excepcional té a l ensenyament i l'aprenentatge. - L'alumne dissenya, planifica, i avalua la resposta educativa adient a l'alumnat amb discapacitat intel!lectual i dany cerebral. - L'alumne cerca i organitza informació mitjançant revistes científiques, bibliografia, i fent servir les tecnologies de la informació. - L'alumne cerca, selecciona, i aplica recursos educatius en la resolució de casos pràctics. - L'alumne utilitza les noves tecnologies en la recerca d'informació i de recursos educatius, i en la realització de treballs pràctics individuals i en grup. - L'alumne s'expressa d allò més correctament en treballs escrits i exposicions orals. - L'alumne col!labora en grup en la realització de treballs teòrics/pràctics. 5. CONTINGUTS Bloc 1. Enfocaments teòrics i concepte de discapacitat intel!lectual a) Teories explicatives de la discapacitat intel!lectual. b) Concepte de discapacitat intel!lectual. c) Repercussions pràctiques. Bloc 2. Etiologia i característiques de les diferents síndromes a) Identificació, classificacions, etiologia de la discapacitat intel!lectual i del dany cerebral. b) Característiques de les diferents síndromes i dels estudiants amb dany cerebral. Bloc 3. L'aprenentatge en alumnes amb discapacitat intel!lectual i dany cerebral a) Trastorns dels processos cognitius: percepció, atenció, memòria, processos executius i les seues repercussions en l'aprenentatge. b) Trastorns motors, emocionals i del llenguatge, i les seues repercussions en l'aprenentatge. Bloc 4. Eliminació de les barreres per a l'aprenentatge i la resposta educativa a l'alumnat amb discapacitat intel!lectual i dany cerebral. a) Estratègies d'intervenció psicoeducativa per a la millora dels processos cognitius, del llenguatge, de la socialització i de les dificultats d'aprenentatge en les diferents àrees de coneixement. b) Resposta educativa: adaptacions curriculars, recolzaments i col!laboració amb la família. 6. METODOLOGIA DOCENT Classes presencials teòric-pràctiques en les quals es treballaran els continguts de l'assignatura, es debatran i realitzaran activitats utilitzant diferents recursos docents: classes magistrals, seminaris, tallers, grups de treball, etc.

4 Treball en grup: La realització de treballs de grup té com a finalitat destacar la importància de l'aprenentatge cooperatiu i reforçar l'individual. La defensa d'aquests treballs podrà ser individual o col!lectiva, i es podrà fer front al grup complet en l'aula o en tutories i seminaris amb audiències reduïdes. Tutories: Les tutories individuals i col!lectives hauran de servir com a mitjà per a coordinar als estudiants en les tasques individuals i de grup, així com per a avaluar tant els progressos individuals com les activitats i la metodologia docent. Estudi i treball autònom: Es plantejaran treballs individuals i uns altres de naturalesa cooperativa, tots ells orientats, supervisats i avaluats per la professora. 7. AVALUACIÓ El sistema d'avaluació amb caràcter general del mòdul tindrà les següents característiques: - L'avaluació serà contínua i global, tindrà caràcter orientador i formatiu, i haurà d'analitzar els processos d'aprenentatge individual i col!lectiu. - La qualificació, representació última del procés d'avaluació, haurà de ser reflex de l'aprenentatge individual, entès no solament com l'adquisició de coneixements, sinó com un procés que té a veure fonamentalment amb canvis intel!lectuals i personals dels estudiants en trobar-se amb situacions noves que exigeixen desenvolupar capacitats de comprensió i raonament noves al seu torn. La informació per a evidenciar l'aprenentatge serà arreplegada, principalment, mitjançant: - Seguiment periòdic del progrés dels estudiants, tant en l'aula com en tutories individuals i en grup. - Assistència i avaluació dels treballs encomanats, inclosos l'anàlisi i la valoració d'observacions sobre treballs elaborats per tercers. - Valoració de la participació individual i en grup, tant en l'aula com en les tasques que es realitzen fóra d'ella. - - Proves orals i/o escrites. 8. REFERÈNCIES BIBLIOGRÁFIQUES Asociación Americana de Discapacidad intelectual y Discapacidades del desarrollo AAIDD (2011). Discapacidad intelectual: Definición, clasificación y sistemas de apoyo. Madrid, Alianza Editorial. Barahona,T, Grau, C, Cañete, A. Sapiña, A. Castel, V y Bernabeu, J (2012). Rehabilitación neuropsicológica en niños con tumores del sistema nervioso central y leucemias irradiadas, Psicooncología, 9 (1),

5 Basil, C., Soro-Camats, E. y Rosell, C. (1998). Sistemas de signos y ayudas técnicas para la comunicación y la escritura. Principios teóricos y aplicaciones. Barcelona, Masson. Benedet, M.J. (1991). Procesos cognitivos en la deficiencia mental. Concepto, evaluación y bases para la intervención. Madrid, Pirámide. Bluckley, S. y Bird, G. (2005). Habla, lenguaje y comunicación en niños con Síndrome de Down: recursos y actividades para padres y profesores. Madrid, CEPE.! Capone, G. (2007). Conductas disruptivas en el Síndrome de Down. Revista Síndrome de Down.24, Capone, Royal, Ares y Lanningan (2007). Trastornos neuroconductuales en niños, adolescentes y adultos jóvenes con Síndrome de Down. Revista Síndrome de Down.24, Cebula, Moore y Wishart (2010). La cognición social en los niños con Síndrome de Down. Revista de Síndrome de Down; 27, Feeley y Jones (2007). Estrategias para aplicar en conductas conflictivas de niños pequeños con síndrome de Down: estudio de casos. Revista de Síndrome de Down; 24, Fernández, Puente y Ferrando (2011). Lectura y escritura en niños con Síndrome x Frágil: estrategias de intervención. Anales de Psicología, 27 (3), Ferrando, Banús y López (2003) Aspectos cognitivos y del lenguaje en niños con Síndrome del X Frágil, Rev. Neurol; 36, Flórez, J. y Troncoso, Mª V. (2001). Síndrome de Down y Educación. Barcelona, Masson. Flórez, J., Troncoso, Mª V. y Dierssen (1997). Síndrome de Down: Biología, desarrollo y educación. Barcelona, Masson. Garrido, J. (2004). Atención educativa al alumnado con dificultades de cognición. Málaga, Aljibe. Grau, C. (2011). La calidad de vida de los niños con tumores intracraneales: prevención, detección y rehabilitación de los 'efectos tardíos' de la enfermedad. Siglo Cero, 42 (3) (239), 35. Grau, C. (2012). El papel de la escuela en la mejora de la calidad de vida y de los efectos tardíos en los niños con tumores intracraneales. Educatio siglo XXI. 30 (1), Grau; C. y Fortes, Mª.C. (2012). Intervención psicoeducativa en la discapacidad intelectual en C. Grau y Mª. D. Gil. Intervención psicoeducativa en necesidades específicas de apoyo educativo (pp ). Madrid, Pearson. Grau, C. (2006). Educación y retraso mental. Orientaciones prácticas. Málaga, Aljibe. Grau, C. y Cañete, A. (2000). Las necesidades educativas especiales de los niños con tumores intracraneales. Valencia, ASPANION. Grau, C. (2012). Intervención psicoeducativa en daño cerebral y trastornos motores, en C. Grau y Mª. D. Gil. Intervención psicoeducativa en necesidades específicas de apoyo educativo. Madrid, Pearson, (pp ). Hodapp y Dykens (2004). Genética y fenotipo conductual en la discapacidad intelectual: su aplicación a la cognición y a la conducta problemática (1ª Parte). Revista Síndrome de Down, 21,

6 Hodapp y Dykens (2005). Genética y fenotipo conductual en la discapacidad intelectual: su aplicación a la cognición y a la conducta problemática (2ª Parte). Revista Síndrome de Down, 22, Hodapp, R (2008). Familias de las personas con Síndrome de Down: perspectivas, hallazgos, investigaciones y necesidades. Revista Síndrome de Down, 25, López, M. (1999). Aprendiendo a conocer a las personas con Síndrome de Down. Málaga, Aljibe. López, M. (2004). El Proyecto Roma. Una experiencia en educación de valores. Málaga, Aljibe. Muntaner, J.J. (2001). La persona con retraso mental. Bases para su inclusión social y educativa. Guía para padres y educadores. Málaga, Aljibe. Murphy, Mazzoco, Gerner y Henry (2006). Mathematics learning disability in girls with Turner syndrome or fragile X Syndrome. Brain and cognition 61, Perera, J. y Rondal, J.A. (1995). Cómo hacer hablar al niño con síndrome de Down y mejorar su lenguaje. Un programa de intervención psico-lingüística. Madrid, CEPE. Rondal, J.A. (2000). El lenguaje en el retraso mental: diferencias individuales, sindrómicas y variación neurogenética en M. Codina (coord.) La educación como marco para el respeto y la atención a las diferencias. Granada, Ediciones Adhara. Rondal, J.A. (2006). Dificultades del lenguaje en el Síndrome de Down: perspectiva a lo largo de la vida. Revista Síndrome de Down; 23, Ruiz, E. (2004). La integración escolar de los niños con Síndrome de Down en España: algunas preguntas y respuestas. Revista Síndrome de Down; 21, Ruiz, E. (2007). Integración educativa en el aula ordinaria con apoyos de los alumnos con Síndrome de Down en España: sugerencias prácticas. Revista Síndrome de Down; 24, Ruiz, E. (2008). La función de la familia en la educación escolar en los alumnos con Síndrome de Down. Revista Síndrome de Down; 25, Ruiz, E. (2009). Programa de educación emocional. Aplicación práctica en niños con Síndrome de Down. Revista Síndrome de Down; 26, Ruiz, E. (2011). La inclusión del alumnado con Síndrome de Down en las escuelas: claves para el éxito. Revista Síndrome de Down; 28, Semrud-Clikeman, M. y Teeter Ellisson, P.A. (2011). Neuropsicología infantil. Evaluación e intervención en los trastornos neuroevolutivos. Madrid, Pearson. Troncoso y Flórez (2011). Comprensión en la lectura de las personas con Síndrome de Down. Revista Síndrome de Down; 28, Troncoso, Mª V. y del Cerro, M. (1997). Síndrome de Down: lectura y escritura. Barcelona, Masson. Verdugo, M.A. y Gutiérrez-Bermejo, B. (1998). Retraso mental. Adaptación social y problemas de comportamiento. Madrid, Pirámide.

7 Verdugo, M.A. y Schalock, R.L. (2010). Últimos avances en el enfoque y concepción de las personas con discapacidad intelectual. Siglo Cero 41 (236), 7-21.

8 1. DATOS DE LA ASIGNATURA Código: Nombre: Intervención psicoeducativa en discapacidad intelectual Curso académico: RESUMEN Las últimas definiciones de la AAIDD (Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Discapacidades del Desarrollo) han introducido nuevos aspectos a considerar en la discapacidad intelectual: la reformulación de la conducta adaptativa y la necesidad de proporcionar los apoyos necesarios para que el niño pueda tener un funcionamiento óptimo en los diferentes contextos en los que desenvuelve. Gracias al avance de la medicina, conocemos mejor las características físicas y neurológicas asociadas a los diferentes síndromes, lo que permite desarrollar protocolos de actuación para la mejora de la salud, y estrategias educativas diferenciadas y adaptadas al modo en que procesan la información estos niños. Las personas con discapacidad intelectual presentan problemas en el lenguaje, percepción, atención, memoria, procesos ejecutivos y alteraciones comportamentales. La respuesta educativa debe tener en cuenta todos estos aspectos para desarrollar estrategias educativas en contextos inclusivos que eliminen y compensen las barreras del aprendizaje de estos estudiantes. Las políticas educativas basadas en la inclusión han permitido que muchos niños con discapacidad hayan alcanzado niveles educativos antes impensables, y que se hayan desarrollado nuevos valores sociales que han minimizado o eliminado el estigma social asociado a esta discapacidad y permitido una mayor integración y participación en la sociedad. 3. REQUISITOS PREVIOS Esta asignatura se imparte en el tercer curso del grado del título de Maestro de educación primaria. Aunque no existen requisitos previos, es recomendable que los estudiantes hayan adquirido las competencias establecidas en las asignaturas Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación, Didáctica y Organización Escolar, que se imparten en primer curso y, especialmente, la de Necesidades Educativas Especiales que se imparte en segundo, puesto que son el punto de partida para comprender el desarrollo excepcional de las personas con discapacidad intelectual y con daño cerebral y la intervención subsiguiente. 4. COMPETENCIAS - Conocer las variables físicas, psicológicas y socio-ambientales que están directamente relacionadas con dificultades en los procesos de enseñanza/aprendizaje de los alumnos con discapacidad intelectual y daño cerebral. - Detectar e intervenir eficazmente ante la discapacidad intelectual y daño cerebral. - Organizar las actividades educativas del centro escolar atendiendo a las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad intelectual y daño cerebral. - Enseñar al alumnado con discapacidad intelectual a comunicarse utilizando el sistema de comunicación que les resulte más adecuado. - Realizar adaptaciones curriculares para atender a estudiantes con necesidades educativas derivadas de discapacidad intelectual y daño cerebral. - Conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos que las tecnologías de la información y la comunicación ofrezcan para el tratamiento educativo.

9 - Lograr la integración progresiva de cada estudiante en la comunidad escolar, según sus características físicas, psicológicas y sociológicas. - Saber establecer redes de cooperación con instituciones y familias y utilizar adecuadamente los recursos públicos y privados para atender a las necesidades educativas. - Articular y desarrollar una acción tutorial eficaz en todos los ámbitos. 5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE - El alumno conoce, analiza, evalúa e identifica las dificultades de aprendizaje del alumnado con discapacidad intelectual y daño cerebral y las repercusiones que su desarrollo excepcional tiene en la enseñanza y el aprendizaje. - El alumno diseña, planifica, y evalúa la respuesta educativa adecuada al alumnado con discapacidad intelectual y daño cerebral. - El alumno busca y organiza información a través de las revistas científicas, bibliografía, y de las tecnologías de la información. - El alumno busca, selecciona, y aplica recursos educativos en la resolución de casos prácticos. - El alumno utiliza las nuevas tecnologías en la búsqueda de información y de recursos educativos, y en la realización de trabajos prácticos individuales y grupales. - El alumno se expresa correctamente en trabajos escritos y exposiciones orales. - El alumno colabora en grupo en la realización de trabajos teórico-prácticos DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS Bloque 1. Enfoques teóricos y concepto de discapacidad intelectual!" Teorías explicativas de la discapacidad intelectual. #" Concepto de discapacidad intelectual. $" Repercusiones prácticas. Bloque 2. Etiología y características de los diferentes síndromes a) Identificación, clasificaciones, etiología de la discapacidad intelectual y del daño cerebral. b) Características de los diferentes síndromes y de los estudiantes con daño cerebral. Bloque 3. El aprendizaje en alumnos con discapacidad intelectual y daño cerebral a) Trastornos de los procesos cognitivos: percepción, atención, memoria, procesos ejecutivos y sus repercusiones en el aprendizaje. b) Trastornos motores, emocionales y del lenguaje, y sus repercusiones en el aprendizaje. Bloque 4. Eliminación de las barreras para el aprendizaje y la respuesta educativa al alumnado con discapacidad intelectual y daño cerebral. a) Estrategias de intervención psicoeducativa para la mejora de los procesos cognitivos, del lenguaje, de la socialización y de las dificultades de aprendizaje en las diferentes áreas de conocimiento. b) Respuesta educativa: adaptaciones curriculares, apoyos y colaboración con la familia. 7. METODOLOGÍA DOCENTE Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de la asignatura, se debatirán y realizarán actividades utilizando distintos recursos docentes: clases magistrales, seminarios, talleres, grupos de trabajo, etc.

10 Trabajo en grupo: La realización de trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual. La defensa de estos trabajos podrá ser individual o colectiva, y se podrá hacer frente al grupo completo en el aula o en tutorías y seminarios con audiencias reducidas. Tutorías: Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo, así como para evaluar tanto los progresos individuales como las actividades y la metodología docente. Estudio y trabajo autónomo: Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por la profesora. 8. EVALUACIÓN El sistema de evaluación con carácter general del módulo tendrá las siguientes características:! La evaluación será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar los procesos de aprendizaje individual y colectivo.! La calificación, representación última del proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los estudiantes al encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y razonamiento nuevas a su vez.! La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: o Seguimiento periódico del progreso de los estudiantes, tanto en el aula como en tutorías individuales y en grupo. o Asistencia y evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de observaciones sobre trabajos elaborados por terceros. o Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las tareas que se realicen fuera de ella.! Pruebas orales y/o escritas. 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Asociación Americana de Discapacidad intelectual y Discapacidades del desarrollo AAIDD (2011). Discapacidad intelectual: Definición, clasificación y sistemas de apoyo. Madrid, Alianza Editorial. Barahona,T, Grau, C, Cañete, A. Sapiña, A. Castel, V y Bernabeu, J (2012). Rehabilitación neuropsicológica en niños con tumores del sistema nervioso central y leucemias irradiadas, Psicooncología, 9 (1), Basil, C., Soro-Camats, E. y Rosell, C. (1998). Sistemas de signos y ayudas técnicas para la comunicación y la escritura. Principios teóricos y aplicaciones. Barcelona, Masson. Benedet, M.J. (1991). Procesos cognitivos en la deficiencia mental. Concepto, evaluación y bases para la intervención. Madrid, Pirámide. Bluckley, S. y Bird, G. (2005). Habla, lenguaje y comunicación en niños con Síndrome de Down: recursos y actividades para padres y profesores. Madrid, CEPE.!

11 Capone, G. (2007). Conductas disruptivas en el Síndrome de Down. Revista Síndrome de Down.24, Capone, Royal, Ares y Lanningan (2007). Trastornos neuroconductuales en niños, adolescentes y adultos jóvenes con Síndrome de Down. Revista Síndrome de Down.24, Cebula, Moore y Wishart (2010). La cognición social en los niños con Síndrome de Down. Revista de Síndrome de Down; 27, Feeley y Jones (2007). Estrategias para aplicar en conductas conflictivas de niños pequeños con síndrome de Down: estudio de casos. Revista de Síndrome de Down; 24, Fernández, Puente y Ferrando (2011). Lectura y escritura en niños con Síndrome x Frágil: estrategias de intervención. Anales de Psicología, 27 (3), Ferrando, Banús y López (2003) Aspectos cognitivos y del lenguaje en niños con Síndrome del X Frágil, Rev. Neurol; 36, Flórez, J. y Troncoso, Mª V. (2001). Síndrome de Down y Educación. Barcelona, Masson. Flórez, J., Troncoso, Mª V. y Dierssen (1997). Síndrome de Down: Biología, desarrollo y educación. Barcelona, Masson. Garrido, J. (2004). Atención educativa al alumnado con dificultades de cognición. Málaga, Aljibe. Grau, C. (2011). La calidad de vida de los niños con tumores intracraneales: prevención, detección y rehabilitación de los 'efectos tardíos' de la enfermedad. Siglo Cero, 42 (3) (239), 35. Grau, C. (2012). El papel de la escuela en la mejora de la calidad de vida y de los efectos tardíos en los niños con tumores intracraneales. Educatio siglo XXI. 30 (1), Grau; C. y Fortes, Mª.C. (2012). Intervención psicoeducativa en la discapacidad intelectual en C. Grau y Mª. D. Gil. Intervención psicoeducativa en necesidades específicas de apoyo educativo (pp ). Madrid, Pearson. Grau, C. (2006). Educación y retraso mental. Orientaciones prácticas. Málaga, Aljibe. Grau, C. y Cañete, A. (2000). Las necesidades educativas especiales de los niños con tumores intracraneales. Valencia, ASPANION. Grau, C. (2012). Intervención psicoeducativa en daño cerebral y trastornos motores, en C. Grau y Mª. D. Gil. Intervención psicoeducativa en necesidades específicas de apoyo educativo. Madrid, Pearson, (pp ). Hodapp y Dykens (2004). Genética y fenotipo conductual en la discapacidad intelectual: su aplicación a la cognición y a la conducta problemática (1ª Parte). Revista Síndrome de Down, 21, Hodapp y Dykens (2005). Genética y fenotipo conductual en la discapacidad intelectual: su aplicación a la cognición y a la conducta problemática (2ª Parte). Revista Síndrome de Down, 22, Hodapp, R (2008). Familias de las personas con Síndrome de Down: perspectivas, hallazgos, investigaciones y necesidades. Revista Síndrome de Down, 25, López, M. (1999). Aprendiendo a conocer a las personas con Síndrome de Down. Málaga, Aljibe.

12 López, M. (2004). El Proyecto Roma. Una experiencia en educación de valores. Málaga, Aljibe. Muntaner, J.J. (2001). La persona con retraso mental. Bases para su inclusión social y educativa. Guía para padres y educadores. Málaga, Aljibe. Murphy, Mazzoco, Gerner y Henry (2006). Mathematics learning disability in girls with Turner syndrome or fragile X Syndrome. Brain and cognition 61, Perera, J. y Rondal, J.A. (1995). Cómo hacer hablar al niño con síndrome de Down y mejorar su lenguaje. Un programa de intervención psico-lingüística. Madrid, CEPE. Rondal, J.A. (2000). El lenguaje en el retraso mental: diferencias individuales, sindrómicas y variación neurogenética en M. Codina (coord.) La educación como marco para el respeto y la atención a las diferencias. Granada, Ediciones Adhara. Rondal, J.A. (2006). Dificultades del lenguaje en el Síndrome de Down: perspectiva a lo largo de la vida. Revista Síndrome de Down; 23, Ruiz, E. (2004). La integración escolar de los niños con Síndrome de Down en España: algunas preguntas y respuestas. Revista Síndrome de Down; 21, Ruiz, E. (2007). Integración educativa en el aula ordinaria con apoyos de los alumnos con Síndrome de Down en España: sugerencias prácticas. Revista Síndrome de Down; 24, Ruiz, E. (2008). La función de la familia en la educación escolar en los alumnos con Síndrome de Down. Revista Síndrome de Down; 25, Ruiz, E. (2009). Programa de educación emocional. Aplicación práctica en niños con Síndrome de Down. Revista Síndrome de Down; 26, Ruiz, E. (2011). La inclusión del alumnado con Síndrome de Down en las escuelas: claves para el éxito. Revista Síndrome de Down; 28, Semrud-Clikeman, M. y Teeter Ellisson, P.A. (2011). Neuropsicología infantil. Evaluación e intervención en los trastornos neuroevolutivos. Madrid, Pearson. Troncoso y Flórez (2011). Comprensión en la lectura de las personas con Síndrome de Down. Revista Síndrome de Down; 28, Troncoso, Mª V. y del Cerro, M. (1997). Síndrome de Down: lectura y escritura. Barcelona, Masson. Verdugo, M.A. y Gutiérrez-Bermejo, B. (1998). Retraso mental. Adaptación social y problemas de comportamiento. Madrid, Pirámide. Verdugo, M.A. y Schalock, R.L. (2010). Últimos avances en el enfoque y concepción de las personas con discapacidad intelectual. Siglo Cero 41 (236), 7-21.

Sitemap